Správa od generálneho riaditeľa

"Spoločnosť Johnson Controls verí v spoluprácu a inovácie s cieľom urobiť svet bezpečnejším, pohodlnejším a udržateľnejším. Uvedomujeme si, aký vplyv môžu mať naše rozhodnutia a činy na svet - zdôrazňujeme dôležitosť dôvery zákazníkov a dodržiavanie hodnôt, ako sú kvalita a integrita. Prístup Hodnoty na prvom mieste, Etický kódex spoločnosti Johnson Controls, je základným zdrojom, ktorý nás vedie. Prístup Values First nás povzbudzuje k tomu, aby sme uprednostňovali hodnoty, podporovali kultúru dôvery, rešpektu a integrity - čo je prospešné pre úspech podniku a našich zákazníkov."

-George Oliver

Predseda a výkonný riaditeľ

Čítať viac
CEO George Oliver snapshot
Woman writing down notes

Keď naše hodnoty riadia správne správania, všetci zvíťazia.

To, čo robíme každý deň v spoločnosti Johnson Controls, robí svet produktívnejším, bezpečnejším a udržateľnejším. Vytváranie víťazných riešení pre našich zákazníkov je kľúčom k víťazstvu na trhu. Záleží na spôsobe, akým to robíme, pretože na víťazstve bez bezúhonnosti nezáleží. Preto je prvou z našich hodnôt Prvoradá bezúhonnosť.

Čítať viac

Program etiky a dodržiavania predpisov spoločnosti Johnson Controls

Najskôr hodnoty, náš etický kódex je základným kameňom Programu etiky a dodržiavania predpisov spoločnosti Johnson Controls. Tento Program je integrovaným prístupom, ktorý zabezpečuje, aby si naše individuálne správanie, obchodné činnosti a organizačná kultúra udržiavali tie najvyššie štandardy integrity. Prostredníctvom záväzku vedenia, komunikácie, školenia, monitorovania, mechanizmov podávania správ a ostatných prostriedkov, nám program Etiky a dodržiavania predpisov pomáha identifikovať a bezpečne zvládať riziká súvisiace s etikou a dodržiavaním predpisov a riadiť podnikanie v súlade s našimi hodnotami.

Group discussion

Naše povinnosti

Každý v spoločnosti Johnson Controls sa musí oboznámiť s Etickým kódexom a musí ho každý deň a všade dodržiavať – bez ohľadu na svoje postavenie alebo vek. Platí to pre všetkých zamestnancov, funkcionárov a členov predstavenstva. Porušovanie Kódexu je závažné a môže viesť k disciplinárnemu konaniu, prípadne až k prepusteniu v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Čítať viac
Man working in front of the laptop

Inteligentné rozhodovanie

Naše hodnoty ukazujú, že spôsob dosiahnutia našich cieľov je rovnako dôležitý, ako ich dosiahnutie. Rozhodnutia, ktoré priebežne robíme, hovoria veľa o nás ako o jednotlivcoch a ako o organizácii. Chceme byť známi tým, že robíme správne rozhodnutia – rozhodnutia, ktoré podporujú kultúru a spoločnosť, na ktorú môžeme byť hrdí – a pracovať eticky a právne zodpovedne.

Čítať viac
Man in wheelchair looking at the laptop
Women holding tablet and smiling

Prehovorenie a získanie pomoci

Správna vec je často zrejmá. Inokedy sa situácia môže zdať zložitá alebo nezvyčajná a možno si nebudeme istí, ako postupovať. Ak máte obavy, okamžite prehovorte. Nielenže máme povinnosť to urobiť, ale umožňuje nám to rýchle objasnenie a vyhnutie sa potenciálnym problémom. 

Čítať viac