Ako víťazíme

Chránime dôverné informácie, ktoré nám zveria naši zákazníci.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Orientácia na zákazníka znamená viac, než len dodržiavanie sľubov a plnenie očakávaní. Podstatou orientácie na zákazníka je pokračovanie získavania dôvery našich zákazníkov tak, že preukážeme, že sa staráme o ich záujmy rovnako, ako o naše vlastné. Dôverné informácie sú pre našich zákazníkov rovnako cenné ako pre nás. Ich neoprávnené použitie alebo zverejnenie by mohlo spôsobiť vážne finančné škody a poškodenie dobrého mena. Na ochranu dôverných informácií, ktoré nám boli zverené, prijímame bezpečnostné opatrenia.

Woman's face illuminated by light from a screen in front of a full length glass window
Two women in conversation in front of a data server rack

Ako vyzerá víťazstvo

Dôveru zo strany zákazníka zachovávame nasledujúcimi spôsobmi:

  • s dôvernými informáciami zákazníkov zaobchádzame rovnako ako s našimi vlastnými,
  • na ochranu informácií zákazníkov prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia,
  • dôverné informácie zákazníkov zverejňujeme len tým, ktorí sú na to oprávnení a majú obchodnú potrebu ich poznať,
  • nezdieľame dôverné informácie zákazníkov s nikým mimo našej spoločnosti s výnimkou prípadu, ak to povolí zákazník,
  • predpokladáme, že informácia je dôverná dovtedy a pokiaľ sa nepotvrdí inak,
  • dodržiavame príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a naše Zásady ochrany osobných údajov,
  • ak vieme, alebo máme podozrenie, že sa s informáciami zákazníka zaobchádzalo akýmkoľvek nesprávnym spôsobom, okamžite sa obrátime na tím pre dodržiavanie predpisov alebo na právne oddelenie.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Počas môjho desaťročného pôsobenia v spoločnosti Johnson Controls som pracoval s mnohými skupinami a vytvoril som si silné vzťahy naprieč spoločnosťou. Známy z mojej poslednej skupiny ma požiadal, či mu môžem poslať zoznam e-mailových adries zákazníkov, aby mohol lepšie predávať novú službu. Viem, že sme Jeden tím a chcem svojmu známemu pomôcť. Len si nie som istý, či by som mal zdieľať túto informáciu, aj keď len interne. Ako by som mal vybaviť túto požiadavku?

Odpoveď:

Práca ako Jeden tím zahŕňa hľadanie spôsobov spolupráce naprieč našou organizáciou, a to znamená aj zdieľanie zodpovedností, aby sme splnili naše právne a etické povinnosti. To zahŕňa aj povinnosť chrániť informácie zákazníkov, z ktorých väčšina je dôverná. Ak sa takéto informácie zverejnia bez povolenia, mohli by sa potenciálne dostať do nesprávnych rúk, čo by ohrozilo zákazníka a našu povesť. Nezdieľajte požadovanú informáciu a pripomeňte známemu, že sa zákazníci spoliehajú na to, že ich informácie použijeme len na účely, na ktoré ich poskytli. Ak informácie chceme zdieľať na iné účely, musíme si vyžiadať ich povolenie.