Ako víťazíme

Pomocou dôkladnej, presnej, konzistentnej komunikácie a zodpovedného zapojenia sociálnych médií posilňujeme našu značku a vzťahy so zainteresovanými stranami.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

So zákazníkmi, investormi a ďalšími zainteresovanými stranami komunikujeme pravdivo, presne a konzistentne. Je to kľúčové na vybudovanie podnikania založeného na dôvere, dlhodobých vzťahoch a vzájomnej hodnote, namiesto na transakciách. Nezabúdame na to, že sme všetci ambasádori značky Johnson Controls. Našu hodnotu na trhu vyjadrujeme a našu povesť udržiavame zodpovedným využívaním sociálnych médií a tým, že necháme kolegov s príslušnými právomocami reagovať na externé otázky.

Side view of a woman with a mobile phone in her hand
Side view of a woman trying a laptop in an electronics  store

Ako vyzerá víťazstvo

Našu značku a vzťahy posilňujeme nasledujúcimi spôsobmi:

  • pri riešení externých otázok alebo zapájaní sa do sociálnych médií dodržiavame naše Komunikačné zásady,
  • informácie v mene spoločnosti Johnson Controls komunikujeme, len ak na to máme oprávnenie,
  • počas našej online výmeny informácií sme zdvorilí a profesionálni,
  • nezabúdame na to, že naša online aktivita, a to dokonca aj mimo práce, môže spoločnosti Johnson Controls pomôcť alebo jej môže uškodiť,
  • ak nie sme oprávnení hovoriť v mene spoločnosti Johnson Controls, názory identifikujeme ako naše vlastné,
  • nikdy nezverejňujeme dôverné ani súkromné informácie (o našej spoločnosti, zákazníkoch alebo iných obchodných partneroch),
  • nezdieľame internú komunikáciu zamestnancov, ako napríklad všeobecné e-maily alebo príbehy z portálu,
  • nikdy nezverejňujeme nelegálny obsah ani nič, čo by určitým spôsobom mohlo spôsobiť, že sa ostatní cítia zastrašovaní alebo ohrození,
  • nedovolíme, aby aktivity na sociálnych médiách zasahovali do našich pracovných povinností v spoločnosti Johnson Controls.

Spájanie, komunikácia a učenie prostredníctvom sociálnych médií

Sociálne médiá sú silný nástroj, ktorý spája spoločnosť Johnson Controls so zákazníkmi, komunitami a zainteresovanými stranami na celom svete, a to okamžite. Umožňujú nám posilňovať naše vzťahy a budovať našu značku. Mnoho z nás využíva sociálne médiá vo svojom osobnom živote, aby zostali informovaní a v kontakte s priateľmi a rodinou. Uvedomovanie si našej online prítomnosti a premýšľanie nad tým, čo uverejňujeme, minimalizuje riziko, že sa niečo nesprávne interpretuje alebo vytrhne z kontextu.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Sledujem jedného zo svojich spolupracovníkov na sociálnych médiách. Občas uverejňuje obsah, ktorý sa týka vedenia spoločnosti negatívnym spôsobom. Vo svojom profile sa jasne identifikuje ako zamestnanec spoločnosti Johnson Controls. Viem, že má právo otvorene vyjadriť svoje osobné názory, ale toto sa mi nezdá byť správne. Porušuje nejaké naše zásady alebo pokyny?

Odpoveď:

Nie. Váš kolega neporušil žiadne naše zásady ani pokyny. Má právo vyjadriť svoj osobný názor, ale mohol by zvážiť menej verejný spôsob vyjadrenia svojich názorov na spoločnosť. Hoci nám sociálne médiá dávajú nové a rozsiahle spôsoby komunikácie, uplatňujú sa rovnaké princípy dobrého úsudku ako pri tradičnejšej komunikácii: zamestnanci nesmú prezentovať svoje názory ako názory spoločnosti, pokiaľ na to nie sú oprávnení. Nesmú zdieľať dôverné, neverejné informácie a nesmú hovoriť veci, ktoré sú urážajúce alebo v rozpore so zákonom.