Ako víťazíme

Priťahujeme talentovaných ľudí, rozvíjame ich potenciál a nastavíme ich na úspech.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Zamestnávame a podporujeme tých najlepších a najschopnejších. Rozhodnutia o zamestnaní sa zakladajú na kvalifikácii, očakávaniach a výkone, nikdy nie na predsudkoch alebo zaujatosti. Poskytnúť každému spravodlivú šancu je správna vec. Nebudeme tolerovať diskrimináciu na základe rasy, farby pleti, náboženstva, etnického pôvodu, pohlavia, tehotenstva, veku, postihnutia, sexuálnej orientácie, pohlavnej identity, rodinného stavu, vojenskej služby alebo akéhokoľvek iného stavu, ktorý je chránený právnymi predpismi.

Close-up on a conference table with laptops and hands of people working
Two colleagues in discussion in front of a computer, while one points at the screen

Ako vyzerá víťazstvo

Vynikajúcich zamestnancov priťahujeme, rozvíjame a udržiavame nasledujúcimi spôsobmi:

  • spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi a sústredenie sa na hodnotu, ktorú prinášajú spoločnosti Johnson Controls,
  • rozhodovanie o nábore, školení, povýšeniach a disciplíne na základe zásluh,
  • poskytovanie primeraných priestorov pre zdravotne postihnutých,
  • odmietanie akceptovania akýchkoľvek ospravedlnení diskriminácie – žiadne neexistujú.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Počul som, ako môj nadriadený hovorí, že nechce vo svojom tíme starších pracovníkov. Hovorí, že to nie je diskriminácia, jednoducho nestíhajú držať krok s našimi požiadavkami na rýchlosť výroby. Má pravdu?

Odpoveď:

Nie, nemá. Presvedčenia alebo vyhlásenia o osobe alebo skupine osôb založené na veku alebo iných osobných vlastnostiach sú nevhodné a nezlučiteľné s hodnotami a kultúrou, ktorú podporujeme. Môžu tiež viesť k diskriminačnému konaniu. Každý by mal byť posudzovaný na základe svojich schopností a výkonu. Pracovné prostredie, v ktorom sa s každým zaobchádza spravodlivo, pomáha zabezpečiť kultúru dôvery, motivácie a vysokého výkonu.