Ako víťazíme

Robíme inteligentné, objektívne rozhodnutia, ktoré uprednostňujú spoločnosť a našich zákazníkov pred osobným prospechom.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Spolupracujeme, aby naši zákazníci zvíťazili. Nedovoľujeme, aby osobné záujmy alebo vzťahy prekážali víťazstvu Jedného tímu. Rozhodnutia robíme otvorene, premyslene a bezúhonne. Je to prospešné pre naše podnikanie a všetkým to dokazuje, že nám môžu dôverovať, že urobíme správnu vec.

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

Ako vyzerá víťazstvo

Konáme v najlepšom záujme spoločnosti:

 • uskutočňujeme nezaujaté obchodné rozhodnutia založené na relevantných skutočnostiach a správnom úsudku,
 • vyhýbame sa situáciám, v ktorých by rozhodnutie mohlo byť ovplyvnené – alebo sa zdá byť ovplyvnené – konfliktnými záujmami (napríklad potenciálny osobný prospech),
 • zverejníme konflikt záujmov, ktorému sa nedá vyhnúť, aby sa mohol správne riadiť,
 • ak si nie sme istí, či existuje problém, vždy vyhľadáme radu.

Čo je konflikt záujmov?

Konflikt záujmov sa vyskytuje vždy, keď hrozí riziko, že sociálne alebo rodinné vzťahy, mimopracovné činnosti, finančné investície alebo iné osobné záujmy prekážajú našej schopnosti vykonávať nezaujaté rozhodnutia v mene spoločnosti. Musíme byť opatrní, aby sme sa vyhli dokonca len zdaniu konfliktu záujmov, pretože by to mohlo spôsobiť, že si ostatní budú myslieť, že konáme nesprávne.

Spýtajte sa sami seba:

Mohlo by moje navrhované rozhodnutie alebo činnosť:

 1. Spôsobiť, že sa budem cítiť zaviazaný(-á) niekomu inému?
 2. Byť v rozpore s hodnotami spoločnosti Johnson Controls?
 3. Byť ovplyvnené (aj keď len nepatrne) osobnými alebo rodinnými dôvodmi?
 4. Budiť dojem, že nedávam na prvé miesto najlepšie záujmy spoločnosti?

Ak je odpoveď na niektorú z týchto otázok „áno“ alebo „možno“, je dôležité, aby ste vyhľadali radu pomocou TU uvedených zdrojov. Ak si myslíte, že môžete byť v konflikte záujmov, mali by ste ho zverejniť na lokalite Compliance.jci.com.

Konflikty záujmov môžu mať mnoho podôb. Nasledujúce pokyny zahŕňajú niektoré z bežnejších situácií. Pozrite si tiež naše Zásady týkajúce sa konfliktu záujmov.

Príbuzní a priatelia

Nedovolíme, aby túžba pomôcť priateľom a rodine ovplyvňovala naše rozhodnutia v práci.

 Riziku, že osobné vzťahy ovplyvnia našu objektivitu, sa vyhýbame nasledujúcimi spôsobmi:

 • blízkych priateľov a príbuzných držíme mimo línií zodpovednosti a mimo rovnakého oddelenia, či už ide o zamestnancov, stážistov alebo dodávateľov,
 • rozhodnutia týkajúce sa zamestnania (ako napríklad prijímanie do zamestnania, povýšenie a disciplinárne rozhodnutia), ktoré zahŕňajú blízkych priateľov a príbuzných, nechávame vykonávať iných,
 • pri posudzovaní blízkych priateľov alebo príbuzných ako potenciálnych poskytovateľov služieb pre spoločnosť Johnson Controls podnikáme kroky na zabezpečenie transparentnosti a nezávislosti,
 • starostlivo zvažujeme rozhodnutia o využívaní bývalých zamestnancov spoločnosti Johnson Controls ako konzultantov, zmluvné strany alebo dodávateľov.

 

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

Osobné a rodinné investície

Naše rozhodnutia nie sú ovplyvnené vyhliadkou na náš vlastný finančný zisk alebo finančný zisk našich rodinných príslušníkov. 

Osobné finančné motívy vynechávame z obchodných rozhodnutí:

 • nevlastníme významný* finančný podiel v spoločnosti, ktorá je prepojená so spoločnosťou Johnson Controls alebo s ňou súťaží,
 • ak je blízky rodinný príslušník zamestnaný, alebo vlastní významný* finančný podiel v spoločnosti, ktorá je prepojená so spoločnosťou Johnson Controls alebo s ňou súťaží, oznámime to oddeleniu dodržiavania pravidiel.

* Ak chcete vedieť, či je finančný záujem významný, obráťte sa na oddelenie dodržiavania pravidiel.

Dary a pohostenie

Získavame obchody a budujeme vzťahy založené na dôvere a vzájomnej hodnote – nikdy prostredníctvom nevhodných darov alebo pohostenia.

Vyhýbame sa potenciálnym konfliktom zahŕňajúcim poskytovanie darov a pohostenie:

 • poskytujeme primerané pohostenie a zábavu len ako súčasť obchodných rokovaní a len v prípade, ak tým neporušujeme zásady organizácie príjemcu,
 • nedávame ani neprijímame dary alebo zábavu s úmyslom ovplyvniť správanie príjemcu,
 • dávame dary len malej hodnoty osobám, s ktorými obchodujeme alebo sa snažíme obchodovať,
 • nikdy nedávame ako dar hotovosť ani ekvivalenty hotovosti,
 • dary alebo zábavu poskytujeme vládnym zákazníkom len v prípade, ak je to povolené a vopred schválené poradcom pre dodržiavanie pravidiel,
 • primerané cestovné náklady a náklady na ubytovanie tretej strany uhrádzame accordance with our policies and only when approved in advance
 • zabezpečujeme, aby všetky poskytované dary, pohostenie a cestovné boli legálne, etické a neboli v rozpore s našimi hodnotami.

Vyhýbame sa potenciálnym konfliktom zahŕňajúcim prijímanie darov a pohostenie:

 • prijímame len dary malej hodnoty,
 • Neprijímanie peňažných darov alebo ekvivalentov hotovosti
 • neakceptujeme cestovné od tretích strán,
 • zábavu akceptujeme len v prípade, ak ide o športové, divadelné alebo kultúrne udalosti (t. j. športové podujatia, golfové výlety alebo koncerty) alebo pohostenie,
 • zdvorilo odmietneme akékoľvek cestovné, dary alebo pohostenie, ktoré je v rozpore s našimi Zásadami darov a zábavy

A woman working on her tablet PC

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Náš tím predkladá ponuku na veľkú zákazku a čoskoro očakávame výsledky. Zúčastním sa konferencie a prítomná bude aj kľúčová osoba s rozhodovacími právomocami od potenciálneho zákazníka. Môžem ho pozvať na večeru a urobiť konečný návrh pre spoločnosť Johnson Controls?

Odpoveď:

Neodporúčame to, pretože by to mohlo byť vnímané ako pokus o nevhodné ovplyvňovanie zákazníka. Bezúhonnosť na prvom mieste znamená poskytnúť zákazníkovi dôvody, aby si vybral našu spoločnosť kvôli kvalite našich produktov a služieb zákazníkom, a nie preto, že sme poskytli hodnotný dar alebo zabezpečili štedré pohostenie. Vzhľadom k tomu, že sa zákazník bude v blízkej dobe rozhodovať o obstarávaní, mohlo by sa to ľahko interpretovať ako pokus o neprimerané ovplyvnenie obchodného rozhodnutia – čo je prísne zakázané. Počas procesu predkladania ponúk je veľmi dôležité postupovať opatrne. Ak váš kontakt nie je vládny úradník, bolo by vhodné pozvať ho na stretnutie pri káve alebo čaji s cieľom vybudovať vzťah a odpovedať na akékoľvek otázky potenciálneho zákazníka, ktoré môže mať o spoločnosti Johnson Controls.

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

Korporátne príležitosti

Využívame poznatky získané v priebehu našej práce, zdroje a aktíva spoločnosti, aby sme mohli lepšie pomôcť zvíťaziť našim zákazníkom. Konfliktom záujmov a poškodeniu nášho podnikania sa vyhýbame tak, že nevykonávame nasledujúce činnosti:

 • obchodné alebo investičné príležitosti objavené v priebehu našej práce si nenechávame pre seba,
 • majetok spoločnosti, informácie ani našu pozíciu v spoločnosti Johnson Controls nevyužívame na nesprávne osobné obohatenie,
 • priamo ani nepriamo nekonkurujeme spoločnosti Johnson Controls,

Mimopracovné činnosti

Každý deň v spoločnosti Johnson Controls vynakladáme maximálne úsilie a nedovoľujeme, aby práce mimo spoločnosti alebo iné činnosti brzdili náš príspevok k podnikaniu spoločnosti. Snažíme sa viesť plné a produktívne životy mimo práce a nevykonávame nasledujúce činnosti:

 • nevykonávame činnosti, ktoré prekážajú našim povinnostiam alebo výkonu v spoločnosti Johnson Controls,
 • nepracujeme pre konkurenta alebo dodávateľa,
 • neriskujeme poškodenie podnikania alebo povesti spoločnosti,
 • zdroje spoločnosti vrátane iných zamestnancov alebo predajcov nevyužívame na mimopracovné záujmy,
 • nevytvárame žiadny iný druh konfliktu záujmov.
 

An upward view of modern corporate building

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Moja nedávna skúsenosť s renováciou domu ma núti k premýšľaniu o tom, že by som kúpil nehnuteľnosť, ktorá potrebuje renováciu a skúsil ju predať so ziskom – a možno aj získal licenciu realitného agenta. Som angažovaný v spoločnosti Johnson Controls a nemyslím si, že môj záujem o renovácie domov bude prekážať mojej práci. Môže to byť problém?

Odpoveď:
Chceme, aby naši zamestnanci mimo práce viedli plné a hodnotné životy. Zároveň sa od nás všetkých očakáva, že každému dňu v spoločnosti Johnson Controls venujeme našu plnú pozornosť a najlepšie úsilie. Budete musieť zistiť, či vám zvýšené úsilie vynaložené na renováciu a predaj domov umožní udržiavať primeranú rovnováhu medzi osobnými a pracovnými povinnosťami. Ak si myslíte, že to môže vyvolať konflikt záujmov, mali by ste ho zverejniť na lokalite  Compliance.jci.com.