Diverzita a inklúzia

Využívame naše rozmanité talenty, zázemie a perspektívy na dosiahnutie výnimočných poznatkov a inovácií. Naša rozmanitosť nám umožňuje kreatívnejšie riešiť problémy, premyslenejšie prijímať rozhodnutia a aktívnejšie identifikovať príležitosti.

Čítať viac
A group of people with one on wheelchair discussing around a table
Close up view of data server

Ochrana osobných údajov zamestnancov

Chránime osobné údaje našich zamestnancov, kandidátov, dodávateľov a zákazníkov. Spoločnosť Johnson Controls rešpektuje právo človeka na súkromie.

Čítať viac

Rovnaké príležitosti a predchádzanie diskriminácii

Priťahujeme talentovaných ľudí, rozvíjame ich potenciál a pripravujeme ich na úspech. Zamestnávame a povyšujeme tých najlepších a najšikovnejších. Netolerujeme diskrimináciu na základe rasy, farby pleti, náboženstva, národnostného pôvodu, pohlavia, tehotenstva, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, rodovej identity, rodinného stavu, vojenskej služby alebo akéhokoľvek iného postavenia chráneného zákonom.

Čítať viac
Two ladies having a discussion in the reception
Two employees wearing safety helmets looking at a datasheet on a shop floor

Zdravie a bezpečnosť

Udržiavame seba a ostatných v bezpečí a zdraví, aby sme mohli naplno rozvinúť svoj potenciál. Vyhrávame ako tím, keď je pre nás blaho našich ľudí a návštevníkov najvyššou prioritou. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie a bezpečnosť na pracovisku; naša vízia Zero Harm a súvisiace ciele nás udržiavajú v strehu.

Čítať viac

Zaobchádzanie s rešpektom, predchádzanie obťažovaniu a násiliu na pracovisku

K ostatným sa správame s rešpektom a podporujeme pozitívne pracovné prostredie, v ktorom sa nám darí ako jednému tímu. To znamená, že sa správame profesionálne, hovoríme s ostatnými otvorene a s rešpektom a podporujeme sa navzájom, kdekoľvek môžeme.

Čítať viac
Three colleagues in discussing