Ako víťazíme

Obchod si získavame a udržiavame na základe silnej stránky našej ponuky hodnoty a budovaním vzťahov založených na transparentnosti a dôvere.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Bezúhonnosť na prvom mieste posilňuje našu povesť dôveryhodného a spoľahlivého obchodného partnera. Nemáme záujem o „nákup“ obchodu ani o zaoberanie sa osobami, ktoré podporujú alebo tolerujú korupčné praktiky. Korupcia poškodzuje komunity, deformuje trh a robí obchodovanie ťažším pre všetkých. Bez ohľadu na miestny zvyk alebo praktiky iných spoločností sa bránime voči všetkým formám korupcie. Vyhýbame sa dokonca aj zdaniu nesprávneho konania, či ide o vládnych úradníkov alebo súkromné podniky.

Two colleagues discussing sitting at an office table looking at a laptop
Reflection of a man in a glass window

Ako vyzerá víťazstvo

Sme rozhodne proti úplatkárstvu a iným formám korupcie:

 • nikdy neponúkame, nesľubujeme ani nedávame nič hodnotné vládnemu úradníkovi ani nikomu inému s cieľom získať obchodnú výhodu,
 • odmietame prijať úplatky alebo provízie a ak sú ponúkané, upozorníme oddelenie dodržiavania pravidiel,
 • vedieme presné a úplné záznamy, aby boli všetky platby podrobne zaznamenané a finančné prostriedky spoločnosti sa nepoužívali na nelegálne účely,
 • vykonávame príslušné opatrenia povinnej starostlivosti všetkých poskytovateľov tretích strán,
 • nepoužívame sprostredkovateľa ani inú tretiu stranu na uskutočňovanie neoprávnených platieb, ktoré by sme my sami nerobili,
 • dôsledne dodržiavame naše Zásady týkajúce sa cestovania, darov a zábavy tretích osôb a Protikorupčné zásady,
 • oznamujeme akékoľvek obavy týkajúce sa potenciálne neoprávnenej platby.

Je to korupcia?

Korupcia môže mať mnoho foriem a musíme dávať pozor na varovné signály. Korupcia zahŕňa aj tretie strany, ktoré:

 • odmietajú súhlas s našimi Globálnymi dodávateľskými štandardmi,
 • namietajú voči zmluvným protikorupčným požiadavkám,
 • udržiavajú úzke väzby so štátnymi úradníkmi,
 • požadujú neobvykle vysoké provízie, platby v hotovosti, alebo platby na účty v mene niekoho iného,
 • ponúkajú pochybné kvalifikácie na vykonávanie požadovaných služieb,
 • sú známe pochybnými obchodnými praktikami.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Môj tím predkladá ponuku na veľký mestský projekt prestavby na rozvíjajúcom sa trhu. Aj keď nepotrebujeme partnera, aby sme uspeli v projekte, mestský úradník pre verejné obstarávanie dôrazne odporúča, aby sme sa stretli s miestnou spoločnosťou a porozprávali sa o tom, že ju využijeme ako subdodávateľa. Zdá sa, že generálny riaditeľ tejto spoločnosti a štátny úradník sú príbuzní. Mali by sme sa zúčastniť na stretnutí?

Odpoveď:

V tomto prípade existujú varovné signály na prítomnosť korupcie. Jedným z nich je návrh, že získame obchod, ak použijeme subdodávateľa s úzkymi väzbami na štátneho úradníka. Ďalším je fakt, že na poskytovanie produktov a služieb tomuto zákazníkovi nepotrebujeme subdodávateľa. Korupcia môže mať mnoho podôb a nie vždy zahŕňa priamy úplatok štátnemu úradníkovi. V tejto situácii by ste mali informovať úradníka pre verejné obstarávanie, že odporúčaný subdodávateľ nie je potrebný a zdvorilo odmietnuť stretnutie. Ak máte akékoľvek obavy, obráťte sa na oddelenie dodržiavania pravidiel alebo právne oddelenie.