Ako víťazíme

Slúžiť vládnym zákazníkom považujeme za privilégium a dbáme na to, aby sme voči nim splnili naše osobitné povinnosti.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Sme orientovaní na zákazníka. Uvedomujeme si, že vládni zákazníci majú často iné požiadavky, ako zákazníci v súkromnom sektore. Týmto požiadavkám musíme venovať zvýšenú pozornosť a presne ich dodržiavať. Tým sa zabezpečí, že sa zameriame na to, čo je pre našich zákazníkov dôležité a vyhneme sa sankciám, ktoré by mohli poškodiť naše podnikanie alebo povesť.

A city skyline along a river during the day
An offshore oil rig during the day

Ako vyzerá víťazstvo

Náš záväzok slúžiť vládnym zákazníkom prezentujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • oboznamujeme sa s kritickými požiadavkami našich zmlúv so štátom
 • dodržiavame všetky platné právne predpisy pre zmluvy so štátom a export produktov alebo údajov, ako aj našich Zásad týkajúcich sa zmlúv s federálnou vládou,
 • dodržiavame pravidlá o zamestnávaní alebo spolupráci so súčasnými alebo bývalými štátnymi zamestnancami,
 • presne vieme, kedy ako reagovať na vládne žiadosti o zaslanie ponúk,
 • dbáme na informácie, ktoré sú dôverné alebo majú iné osobitné obmedzenia,
 • zabezpečujeme presnosť a pravdivosť každého dokumentu a komunikácie,
 • ak je to potrebné, pri predkladaní ponúk používame aktuálne, presné a overené údaje o nákladoch alebo cenách,
 • vyhýbame sa získavaniu neoprávnených informácií o konkurentoch.

Prečo majú zmluvy so štátom osobitné požiadavky

Krajiny, ktorých vlády sú našimi zákazníkmi, majú zákony, ktoré sú určené na to, aby pomohli zabezpečiť: že sa verejné prostriedky vynakladajú primerane, že verejné obstarávanie a procesy uzatvárania zmlúv sú riadené transparentne, poctivo, zodpovedne a dôsledne a že sa chráni národná bezpečnosť a verejný záujem.

Veľké množstvo našich zmlúv so štátom je uzatvorených s federálnou vládou USA. Príklady zákonov a nariadení, ktoré predpisujú zložité a prísne požiadavky na tieto zmluvy, zahŕňajú:

 • nariadenie o federálnom obstarávaní (Federal Acquisition Regulation – FAR) upravuje spôsob, akým štátne agentúry nakupujú alebo prenajímajú tovar a služby,
 • dodatok k nariadeniu o federálnom obstarávaní týkajúci sa obrany (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement – DFARS) obsahuje požiadavky na obstarávanie v obrannom priemysle,
 • nariadenie USA o medzinárodnom obchodovaní so zbraňami (International Traffic in Arms Regulations – ITAR) upravuje export a import produktov a služieb súvisiacich s obranou.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Riadim obstarávanie týkajúce sa zmlúv s federálnou vládou. Práve som zistil, že dodávateľ urobil pred pár mesiacmi veľmi malú zmenu v špecifikácii komponentu používaného v produktoch, ktoré sa predávajú vládnym zákazníkom. Dodávateľ mi povedal, že sme neboli informovaní o zmene, pretože bola taká malá a preukázateľne zlepšila komponent. Obávam sa však, že posledné zásielky našim zákazníkom nemusia byť v dôsledku tejto zmeny v súlade s príslušnými zmluvami so štátom.

Odpoveď:

Obávate sa právom. Pri jednaní s vládnymi zákazníkmi musíme presne dodržiavať zmluvné požiadavky. Ak sa nám to nepodarí, dokonca aj spôsobom, ktorý sa zdá byť triviálny a bezvýznamný alebo zmenou, o ktorej sa domnievame, že zlepší tovar, výsledné porušenie zmluvy by nemuselo spôsobiť len finančné sankcie, ale potenciálne aj riziko pozastavenia alebo dokonca vylúčenia z prác pre vládu. Problém sa musí okamžite oznámiť právnemu oddeleniu, ktoré vám poradí, ako postupovať, pretože sa to možno bude musieť oznámiť vláde.