Jak odnosimy sukces

Przyciągamy utalentowanych ludzi, rozwijamy ich potencjał i pomagamy im osiągnąć sukces.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Zatrudniamy i awansujemy najlepsze i najbystrzejsze osoby. Opieramy decyzje o zatrudnieniu na kwalifikacjach, aspiracjach i wynikach, a nigdy na uprzedzeniach i stronniczości. Zapewnianie wszystkim równych szans to właściwy sposób postępowania. Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie, płeć, ciążę, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, stosunek do służby wojskowej lub jakikolwiek inny status chroniony prawem.

Close-up on a conference table with laptops and hands of people working
Two colleagues in discussion in front of a computer, while one points at the screen

Jak wygląda sukces

Przyciągamy, rozwijamy i zatrzymujemy wybitnych pracowników w następujący sposób:

  • Traktujemy ludzi sprawiedliwie i skupiamy się na wartości, którą wnoszą do firmy Johnson Control
  •  Podejmujemy decyzje o zatrudnieniu, szkoleniach, awansach i postępowaniach dyscyplinarnych na podstawie zasług
  • Zapewniamy odpowiednie warunki osobom niepełnosprawnym
  • Odrzucamy wszelkie wytłumaczenia dyskryminacji — żadne nie istnieją

Najpierw pomyśl

P:

Zdarzyło mi się słyszeć mojego przełożonego, gdy mówił, że nie chce starszych pracowników w swoim zespole. Twierdzi, że to nie dyskryminacja — po prostu nie potrafią oni nadążyć za wymaganiami co do szybkości produkcji. Czy ma rację?

O:

Nie. Uogólnienia dotyczące osób lub grup osób oparte na wieku lub innych cechach osobistych są nieodpowiednie i niezgodne z wartościami i kulturą, którą promujemy. Mogą też prowadzić do dyskryminacji. Każdy pracownik powinien być oceniany pod względem swoich zdolności i wyników. Środowisko pracy, w którym wszyscy są traktowani sprawiedliwie, pomaga tworzyć kulturę zaufania, motywacji i wysokiej wydajności.