Jak odnosimy sukces

Nigdy nie używamy ani nie udostępniamy niejawnych informacji o firmie Johnson Controls ani o żadnej innej firmie w celu dokonywania transakcji giełdowych.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

W trakcie naszej pracy możemy uzyskać dostęp do informacji — dotyczących firmy Johnson Controls lub innych firm — które mogą być potencjalnie przydatne dla inwestorów. Stawianie uczciwości na pierwszym miejscu oznacza okazywanie, że zawsze można wierzyć, iż będziemy chronić powierzone nam informacje. „Wewnętrzne” informacje to szczegółowe dane, które inwestor mógłby uznać za istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Określa się je również jako istotne, niepubliczne informacje. Korzystanie z tych informacji dla własnej korzyści lub udostępnianie ich w celu osiągnięcia korzyści przez inne osoby to nadużycia. Działania takie są nielegalne, gdyż dają nieuczciwą przewagę i zakłócają rynki finansowe. Przepisy o nadużyciach związanych z poufnymi informacjami są ściśle egzekwowane, często skutkując wysokimi karami i pozbawieniem wolności osób skazanych.

Man looking at a screen intently with graphs and text
An elderly woman speaking to a man in formal attire sitting on a sofa

Jak wygląda sukces

Zapobiegamy nadużyciom związanym z poufnymi informacjami w następujący sposób:

  • Nigdy nie korzystamy z wewnętrznych informacji w celu obrotu akcjami firmy Johnson Controls lub jakiejkolwiek innej spółki notowanej na giełdzie, chyba że takie informacje zostały upublicznione, a rynek miał możliwość zapoznać się z nimi
  • Nie udostępniamy wewnętrznych informacji osobom spoza firmy, w tym członkom rodziny, krewnym lub przyjaciołom
  • Dzielimy się wewnętrznymi informacjami ze współpracownikami tylko, jeśli muszą je znać
  • Dbamy o ochronę wewnętrznych informacji przed przypadkowym ujawnieniem, uważnie obchodząc się z dokumentami firmy i dyskretnie rozmawiając w otwartych przestrzeniach
  • Unikamy przekazywania istotnych, niepublicznych informacji o jakiejkolwiek firmie komukolwiek, kto mógłby dokonywać transakcji, znając takie informacje

Najpierw pomyśl

P:

Mój wujek nigdy nie odzyskał zainwestowanych pieniędzy po globalnym kryzysie finansowym i wiem, że z trudem przychodzi mu zapewnienie dzieciom wyższego wykształcenia. Zapytał mnie, czy powinien kupić akcje firmy Johnson Controls. Uważam, że pomogłoby mu to, zwłaszcza że spodziewamy się, iż mające nastąpić wkrótce wypuszczenie nowych produktów spowoduje wzrost ceny akcji. Czy mogę powiedzieć mu o nowych produktach lub polecić mu kupienie akcji?

O:
Zdecydowanie nie. Szczegóły dotyczące wypuszczania nowych produktów to istotne, niepubliczne informacje, które mogą zapewnić twojemu wujkowi nieuczciwą przewagę biznesową. Udostępnianie takich informacji byłoby nielegalne. Powiedz mu, że jako pracownik firmy Johnson Controls nie możesz przekazywać informacji, które mogłyby zachęcić lub zniechęcić kogokolwiek do obrotu akcjami. Odeślij go do działu Relacje z inwestorami na naszej stronie internetowej lub zasugeruj, by skontaktował się z działem relacji z inwestorami, jeśli ma konkretne pytania.