Zabezpieczanie aktywów firmy

Jak odnosimy sukces

Chronimy reputację firmy Johnson Controls i inne jej aktywa, ponieważ stanowią one podstawę naszej przyszłości.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Skupiamy się na przyszłości. Jak najlepsze wykorzystanie tego, co mamy dziś, pomoże nam odnieść sukces jutro. Nasze aktywa — nieruchomości, środki finansowe, informacje, idee i reputacja — wspierają naszą działalność i pozwalają nam inwestować w innowacje i ciągłe doskonalenie. Jako dobrzy zarządcy tych aktywów, używamy ich do tworzenia wyjątkowych doznań dla klientów i zrównoważonej wartości dla inwestorów.

Three colleagues having a conversation at a cafeteria
Areal view of cityscape at dusk

Jak wygląda sukces

Chronimy zasoby firmy Johnson Controls w następujący sposób:

 • W racjonalny sposób troszczymy się o posiadane przez nas aktywa, aby uniknąć ich utraty, uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub nieuprawnionego wykorzystania
 • Zachowujemy czujność, aby zapobiegać oszustwom, marnotrawstwu lub nadużyciom związanym z aktywami firmy
 • Zarządzamy dokumentacją i informacjami zgodnie z Polityką gromadzenia ewidencji i innymi zasadami firmy
 • Postępujemy zgodnie z protokołami bezpieczeństwa i dostępu użytkowników, by chronić systemy i dane firmowe przed nieupoważnionym dostępem, modyfikacją, powielaniem, zniszczeniem lub ujawnieniem, zarówno przypadkowym, jak i celowym
 • Korzystamy z aktywów firmy tylko w celach zawodowych, chyba że zastosowanie ma wyjątek związany z rozsądnym i jednostkowym wykorzystaniem do celów prywatnych
 • Zgłaszamy wszelkie wątpliwości związane z wykorzystaniem, nadużyciem lub zagrożeniem dla aktywów naszej firmy

Różne aktywa, ta sama zasada

Aktywa firmy mają różne formy. Sposób ich ochrony zależy od rodzaju aktywów i naszej roli w firmie. Jednak we wszystkich przypadkach ma zastosowanie ta sama zasada: Zachowaj ostrożność i stosuj właściwy osąd.

Zasoby informacji: Wszelkie dane dotyczące naszych produktów, działalności lub sposobu jej prowadzenia, niezależnie od tego, jak powstały i jak są rozpowszechniane, używane lub przechowywane.

Zasoby finansowe: Środki pieniężne i wszystko, co można zamienić na środki pieniężne, np. akcje, obligacje i lokaty bankowe.

Zasoby materialne: Wszystkie środki materialne posiadane przez firmę i wykorzystywane do prowadzenia działalności (np. budynki, maszyny, narzędzia, komputery, telefony komórkowe, surowce, pojazdy, sprzęt biurowy i materiały eksploatacyjne).

Zasoby niematerialne: Nasza reputacja, pomysły, wynalazki, własność intelektualna, projekty, prawa autorskie, znaki handlowe, patenty i tajemnice handlowe. Te aktywa pomagają nam tworzyć innowacje i ulepszenia.

Poniższe wskazówki dotyczą pewnych szczególnie istotnych obszarów, w których należy zachowywać ostrożność i stosować właściwy osąd.

Ochrona zastrzeżonych i poufnych informacji biznesowych

Jak odnosimy sukces

Chronimy nasze poufne informacje biznesowe i własność intelektualną, ponieważ dają nam przewagę na rynku.

Przyspieszamy przyszłość i odnosimy sukces dla naszych klientów, rozwijając idee i wykorzystując specjalistyczną wiedzę techniczną, której inni nie mają. Nasze poufne informacje biznesowe i własność intelektualna to zasadnicze atuty biznesowe odróżniające nas od konkurentów. Musimy je chronić przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Two colleagues discussing leaning over a railing in office lounge
A view of cityscape from a park

Jak wygląda sukces

Chronimy nasze informacje zastrzeżone i poufne w następujący sposób:

 • Dzielimy się tymi informacjami tylko z osobami uprawnionymi i mającymi potrzebę biznesową, by je znać
 • Nie dyskutujemy o sprawach poufnych, gdy istnieje ryzyko, że możemy zostać podsłuchani
 • Poza miejscem pracy troszczymy się, by dokumenty i urządzenia elektroniczne nie były widoczne dla innych
 • Nigdy nie wykorzystujemy poufnych informacji dla korzyści własnej lub innej osoby spoza firmy Johnson Controls
 • Pamiętamy, że obowiązek ochrony poufnych informacji firmy spoczywa na nas także, gdy odejdziemy z firmy

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Nasi pracownicy pracujący w Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach mają prawo do omawiania wynagrodzenia, godzin pracy, innych warunków zatrudnienia, danych osobowych i/lub informacji o zatrudnieniu ze swoimi współpracownikami i stronami trzecimi, w tym agencjami rządowymi, związkami zawodowymi i mediami.

Nasi pracownicy pracujący poza Stanami Zjednoczonymi i ich terytoriami muszą przestrzegać przepisów prawa i regulacji obowiązujących w miejscach, w których pracują, dotyczących udostępniania warunków zatrudnienia, danych osobowych i/lub informacji o zatrudnieniu - tam, gdzie lokalne prawo zezwala pracownikom na udostępnianie tych informacji, mogą to robić; tam, gdzie lokalne prawo wymaga zachowania poufności tych informacji, pracownicy nie powinni ich udostępniać. 

Jak wyglądają informacje poufne

Przykłady poufnych informacji biznesowych, które nie powinny być udostępniane stronom trzecim spoza Johnson Controls obejmują:

 • Znaki handlowe, patenty, tajemnice handlowe i inna własność intelektualna
 • Niepubliczne informacje lub prognozy finansowe
 • Projekty nowych produktów lub plany marketingowe
 • Pomysły lub informacje dotyczące badań i rozwoju
 • Procesy produkcyjne
 • Szczegółowe informacje dotyczące zaopatrzenia
 • Informacje o potencjalnych przejęciach, zbyciach i inwestycjach
 • Opinie prawne i produkty pracy
 • Wszelkie inne informacje, które mogą być przydatne dla konkurentów

Najpierw pomyśl

P:

Wczoraj wieczorem jadłem kolację ze starą znajomą ze liceum, która pracuje w lokalnej firmie inżynieryjnej. Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy dumni z naszych firm, koncentrujących się na wprowadzaniu innowacji w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów. Wspomniałem bardzo ogólnie o niektórych z naszych najnowszych produktów będących w trakcie opracowywania, skupiając się na tym, jak produkty te rozwiążą problemy klientów. Po kolacji przyszło mi na myśl, że mogłem podzielić się zbyt wieloma informacjami i narazić pomysły i własność firmy na ryzyko.

O:

Twoje obawy są zasadne. Mimo, że twoja znajoma nie jest bezpośrednim konkurentem, ważne jest, by zachowywać ostrożność i unikać dzielenia się informacjami firmowymi, które nie są powszechnie znane. Nasza własność intelektualna, tajemnice handlowe i inne poufne pomysły i informacje są istotnymi zasobami, od których zależy nasza przewaga konkurencyjna. Jeśli uważasz, że przypadkowo mogło nastąpić udostępnienie niepublicznych informacji o produktach firmy, skontaktuj się z zespołem ds. zgodności z przepisami lub działem prawnym w celu uzyskania wskazówek.

Odpowiedzialne korzystanie z technologii i systemów informatycznych firmy

Jak odnosimy sukces

Odpowiedzialnie korzystamy z technologii i systemów informatycznych firmy Johnson Controls, aby wydajnie pracować i osiągać nasze cele biznesowe.

Działanie jako jeden zespół dla dobra naszych klientów nie byłoby możliwe bez systemów i technologii, na których polegamy każdego dnia. Laptopy, urządzenia mobilne, poczta elektroniczna i infrastruktura, która je obsługuje, umożliwiają nam bardziej wydajną pracę, skuteczniejszą komunikację i lepszą obsługę naszych klientów. Pomagają nam uzyskać dostęp i dzielić się informacjami, których potrzebujemy, by wprowadzać innowacje i zapewnić ciągłe doskonalenie. Jednak niewłaściwe korzystanie z tych informacji może zmniejszyć nasze zasoby, zagrozić bezpieczeństwu oraz zaszkodzić marce i reputacji.

A view of a building behind a tree
A cityscape of corporate buildings at dawn

Jak wygląda sukces

Właściwie i bezpiecznie korzystamy z naszych technologii i systemów w następujący sposób:

 • Udostępniamy systemy tylko osobom upoważnionym i tylko tak długo, jak jest to potrzebne
 • Zapewniamy upoważnionym użytkownikom dostęp tylko do systemów i danych potrzebnych im do wykonywania swojej pracy
 • Chronimy hasła, zmieniamy je regularnie i nigdy nie dzielimy się nimi z innymi
 • Przechowujemy poufne informacje poza Internetem
 • Nie pobieramy niezatwierdzonego oprogramowania ani nie otwieramy podejrzanych załączników
 • Łączymy się z sieciami firmy Johnson Controls tylko za pomocą autoryzowanych urządzeń osobistych
 • Podejmujemy kroki w celu ochrony sprzętu przed zgubieniem, uszkodzeniem lub kradzieżą
 • Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających treści obraźliwe lub noszące cechy nękania
 • Unikamy odwiedzania nieodpowiednich stron internetowych
 • Tylko rozsądnie i w wyjątkowych wypadkach korzystamy z urządzeń i systemów firmy do celów osobistych

Ochrona reputacji firmy

Jak odnosimy sukces

Dążymy do utrzymywania reputacji firmy uczciwej i wprowadzającej innowacje nastawione na klienta we wszystkim, co robimy.

Nasza reputacja to jeden z naszych najcenniejszych aktywów. Budujemy ją od ponad 130 lat, ale zawsze patrzymy w przyszłość. Każdy z nas w codziennych działaniach i decyzjach powinien czuć się zobowiązany do ochrony reputacji firmy Johnson Controls. Jeśli będziemy działać uczciwie i wprowadzać w życie nasze wartości, wciąż będziemy zdobywać zaufanie naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

A man noting down notes looking at a desktop screen
A view of corporate buildings

Jak wygląda sukces

Chronimy naszą reputację w następujący sposób:

 • Dajemy przykłady naszych głównych wartości
 • Zawsze stosujemy trafny osąd biznesowy
 • Jesteśmy świetnymi ambasadorami firmy Johnson Controls
 • Upewniamy się, że nasze decyzje i zachowanie konsekwentnie podtrzymują dobre imię firmy
 

Nasza reputacja

130-letnia historia to powód do dumy. Jednak nigdy nie zapominaj, że reputacja to najświeższe wrażenia innych osób z relacji z nami i ich oczekiwania wobec kolejnego kontaktu.

Zapobieganie oszustwom

Jak odnosimy sukces

Nasze zaangażowanie w uczciwe działania oznacza, że zapobiegamy oszustwom, marnotrawstwu i nadużyciom.

Oszustwa, marnotrawstwo i nadużycia nie mogą mieć miejsca w firmie Johnson Controls. Nasze zaangażowanie w kulturę uczciwości i zaufania to najlepszy sposób zapobiegania nadużyciom, a także wykrywania i naprawiania ich, jeśli wystąpią.

Four colleagues having a discussion around a table
A view of corporate cityscape from river

Jak wygląda sukces

Zapobiegamy oszustwom, marnotrawstwu i nadużyciom w następujący sposób:

 • W pełni i dokładnie opisujemy podróże, rozrywki i inne wydatki w naszych księgach i dokumentach. Patrz Globalna polityka dotycząca podróży służbowych, rozrywki i wydatków pracowników.
 • Właściwie klasyfikujemy i rozliczamy transakcje finansowe
 • Wystawiamy rachunki tylko za usługi, które dostarczyliśmy w wymaganych terminach
 • Zapewniamy zniżki, które obiecaliśmy
 • Postępujemy zgodnie ze wszystkimi zasadami dotyczącymi zakupów i zamawiamy tylko towary i usługi, których potrzebujemy
 • Nigdy nie używamy firmowej gotówki lub kart kredytowych do celów niezwiązanych z działalnością
 • Prosimy o wyjaśnienie, jeśli nie mamy pewności co do procedur księgowych lub zobowiązań prawnych
 • Natychmiast zgłaszamy wątpliwości dotyczące niewłaściwej lub podejrzanej aktywności

Ochrona naszych obiektów

Jak odnosimy sukces

Zabezpieczamy nasze budynki i urządzenia oraz chronimy je przed uszkodzeniem, tak że zawsze jesteśmy gotowi, aby pomóc naszym klientom odnieść sukces.

Chronione obiekty zapewniają bezpieczne i komfortowe środowisko dla naszych pracowników, zabezpieczając sprzęt i materiały przed uszkodzeniem, kradzieżą czy szpiegostwem przemysłowym.

A man looking at a desktop screen
A man sitting in front of an iMac

Jak wygląda sukces

Chronimy nasze obiekty w następujący sposób:

 • Zawsze nosimy identyfikatory firmowe i upewniamy się, że inni również je noszą
 • Nie pozostawiamy otwartych drzwi ani nie pozwalamy innym przechodzić za nami przez chronione wejścia
 • Nigdy nie przekazujemy nikomu swoim kluczy, identyfikatorów ani kodów alarmowych
 • Zamykamy na klucz drzwi do biur i pojazdów
 • Natychmiast zgłaszamy kierownictwu wycieki, uszkodzone urządzenia lub inne kwestie związane z utrzymaniem obiektów
 • Kontrolujemy i testujemy wszystkie urządzenia przeciwpożarowe i zabezpieczające w regularnych odstępach czasu
 • Natychmiastowo reagujemy na wszelkie alarmy (nawet po normalnych godzinach pracy)
 • Zapobiegamy wejściu do naszych obiektów przez osoby nieupoważnione i kontaktujemy się z ochroną, jeśli spostrzeżemy intruza
 • Kontaktujemy się z Globalnym centrum ochrony (GSOC) firmy Johnson Controls pod numerem +1 414 524 6700 lub pod adresem gsoc@jci.com w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z bezpieczeństwem bądź rzeczywistego lub potencjalnego zagrożenia dla jakiegokolwiek pracownika, obiektu lub działania.
 • Kontaktujemy się z lokalnymi organami ścigania lub służbami ratunkowymi w przypadku bezpośredniego zagrożenia