วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราส่งเสริมกระบวนการทางการเมืองที่เป็นธรรม สนับสนุนนโยบายทางธุรกิจ และผลักดันให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองที่ยุติธรรมช่วยพัฒนาสังคมให้ดี ในฐานะบริษัท เรามีส่วนร่วมกับผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับปัญหาและข้อกังวลที่สำคัญต่อธุรกิจและลูกค้าของเรา เรากระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมทางการเมืองประจำท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้ว Johnson Controls จำกัดการใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อสนับสนุนนักการเมืองท้องถิ่น แต่บริษัทมีคณะกรรมการการปฏิบัติงานทางการเมือง (PAC) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสโมสรพนักงานอาสาสมัคร เพื่อช่วยส่งเสริมนักการเมืองของสหรัฐฯ ที่มีตำแหน่งตรงกับนโยบายของบริษัทเรา

Two colleagues in discussion in an office lobby
Two colleagues in discussion looking at a tablet PC

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เรามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างรับผิดชอบโดย:

  • ส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละคนมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ การลงคะแนนเสียง การเสียสละเงินหรือเวลาของพวกเขา
  • ส่งเสริมให้พนักงานที่ผ่านการรับรองเข้าร่วมคณะกรรมการการปฏิบัติงานทางการเมืองของ Johnson Controls
  • ไม่ใช้ชื่อของ Johnson Controls ในการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ โดยเฉพาะ
  • ไม่พยายามที่จะโน้มน้าวหน่วยงานของรัฐบาล ตัวแทน หรือผู้ออกกฎหมาย อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อสนับสนุนตัวแทนพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก
  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การวิ่งเต้นหาเสียง และข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล และ นโยบายด้านการบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง

คิดก่อน

ถาม:

ฉันกำลังเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยนักการเมืองท้องถิ่นหาเสียงในสำนักงาน ฉันได้รับมอบหมายให้สร้างแบนเนอร์เพื่อกิจกรรมรณรงค์ที่ใกล้จะมาถึง และจำเป็นต้องใช้พื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ ฉันต้องการขอห้องประชุมของบริษัทเพื่อทำงานนี้ ฉันจะใช้วัสดุและอุปกรณ์ของฉัน และจะปฏิบัติภารกิจหลังเลิกงานที่ Johnson Controls แล้วเท่านั้น และฉันต้องการการยืนยันว่าไม่มีใครต้องใช้ห้องประชุมเพื่อทำงานของบริษัท ฉันจะทำได้หรือไม่

ตอบ:

Johnson Controls เคารพสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองของพนักงานทุกคน เรามีความภาคภูมิใจที่พนักงานของเราเสียสละเงินและเวลาเพื่อส่งเสริมความเชื่อและตัวแทนทางการเมืองที่พวกเขาชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม Johnson Controls ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริษัท รวมถึงพื้นที่ของสำนักงาน เพื่อสนับสนุนนักการเมือง เราต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจตีความว่าเป็นการสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ โดยเฉพาะ ดังนั้น เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมของบริษัท