ปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท

วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราปกป้องชื่อเสียงและสินทรัพย์อื่นๆ ของ Johnson Controls เพราะสิ่งเหล่านี้คือตัวต่อแห่งอนาคตของพวกเรา

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เรามุ่งเน้นที่อนาคต ใช้สิ่งที่เรามีในวันนี้ให้เป็นประโยชน์ ช่วยให้เราชนะในวันพรุ่งนี้ สินทรัพย์ของเรา เช่น ทรัพย์สิน เงิน ข้อมูล แนวคิด และชื่อเสียง ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และทำให้เราสามารถลงทุนในนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ในฐานะผู้ดูแลสินทรัพย์เหล่านี้อย่างดี เราใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้าอันโดดเด่น และคุณค่าของนักลงทุนที่ยั่งยืน

Three colleagues having a conversation at a cafeteria
Areal view of cityscape at dusk

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราปกป้องสินทรัพย์ของ Johnson Controls โดย:

 • ดูแลสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมของเราอย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหาย ความเสียหาย การทำลาย การยักยอก หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การสูญเปล่า หรือการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิด
 • จัดการบันทึกข้อมูลและข้อมูลของเราให้เป็นไปตาม นโยบายการจัดเก็บบันทึกข้อมูล และนโยบายอื่นๆ ของบริษัท
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงโดยผู้ใช้ เพื่อปกป้องระบบและข้อมูลของบริษัทจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง การคัดลอก การทำลาย หรือการเปิดเผย โดยเจตนาหรือไม่เจตนา
 • ใช้สินทรัพย์ของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น เว้นแต่มีการยกเว้นให้ใช้เป็นรายบุคคลอย่างสมเหตุสมผลและไม่ได้ตั้งใจ
 • รายงานข้อกังวล เกี่ยวกับการใช้งาน การใช้ในทางที่ผิด หรือความเสี่ยงของสินทรัพย์ของบริษัท

สินทรัพย์ต่างกันแต่หลักการเดียวกัน

สินทรัพย์ของบริษัทมีหลายรูปแบบ วิธีการปกป้องของเราขึ้นอยู่กับสินทรัพย์แต่ละอย่างและบทบาทเฉพาะของเรา แต่เราใช้หลักการเดียวกันในทุกๆ กรณี: ดูแลและใช้วิจารณญาณในการใช้งาน.

สินทรัพย์ข้อมูล: ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ หรือวิธีดำเนินการของเรา โดยไม่คำนึงถึงการสร้าง การจัดจำหน่าย การใช้งาน หรือการจัดเก็บ

สินทรัพย์การเงิน: เงิน และสิ่งใดก็ตามที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร และเงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์ที่จับต้องได้: สิ่งใดก็ตามที่จับต้องได้ ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของและใช้ในการดำเนินธุรกิจ (เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องจักร เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วัตถุดิบ ยานพาหนะ อุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุต่างๆ )

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้: ชื่อเสียง แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และความลับทางการค้าอื่นๆ สินทรัพย์เหล่านี้ช่วยให้เราผลักดันนวัตกรรมและการพัฒนา

แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้เสนอประเด็นสำคัญบางประการที่เราต้องดูแลและตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ

การปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับทางธุรกิจ

วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา เพราะข้อมูลเหล่านี้ทำให้เรามีข้อได้เปรียบในตลาด

เรามีอนาคตที่ก้าวหน้าและนำชัยชนะมาให้ลูกค้า โดยพัฒนาแนวคิดและใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผู้อื่นไม่มี ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาของเราเป็นสินทรัพย์ที่ล้ำค่าทางธุรกิจที่ทำให้เราโดดเด่นเหนือคู่แข่ง เราต้องปกป้องสินทรัพย์ของเราไม่ให้ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด

Two colleagues discussing leaning over a railing in office lounge
A view of cityscape from a park

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับโดย:

 • แบ่งปันข้อมูลเฉพาะกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีความจำเป็นทางธุรกิจที่ต้องทราบเท่านั้น
 • ไม่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความลับเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีคนได้ยิน
 • ดูแลภายนอกของสถานที่ทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นเอกสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 • ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นภายนอก Johnson Controls
 • จำไว้เสมอว่าข้อตกลงที่จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทยังคงอยู่ แม้เราจะลาออกจากบริษัทไปแล้ว

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

พนักงานของเราที่ทำงานในสหรัฐอเมริกาและดินแดนมีสิทธิ์หารือเกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลการจ้างงานกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลที่สาม รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล สหภาพแรงงาน และสื่อมวลชน

พนักงานของเราที่ทำงานนอกสหรัฐอเมริกาและดินแดนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในสถานที่ที่พวกเขาทำงานเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจ้างงาน ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลการจ้างงาน ซึ่งกฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้พนักงานแบ่งปันได้ ข้อมูลนี้มีอิสระที่จะทำเช่นนั้น ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ข้อมูลนี้ถูกเก็บเป็นความลับ พนักงานไม่ควรเปิดเผยข้อมูลนี้

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นอย่างไร

ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ที่ไม่ควรแบ่งปันกับบุคคลที่สามภายนอก Johnson Controls ได้แก่:

 • เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • ข้อมูลหรือการวางแผนด้านการเงินที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
 • ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแผนการตลาด
 • แนวคิดหรือข้อมูลด้านการวิจัยและการพัฒนา
 • กระบวนการผลิต
 • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยละเอียด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเข้าซื้อกิจการ การขายกิจการ และการลงทุนที่สำคัญ
 • ความคิดเห็นด้านกฎหมายและผลการทำงาน
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่อาจะเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่ง

คิดก่อน

ถาม:

เมื่อคืนก่อน ฉันทานอาหารเย็นกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมที่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทวิศวกรรมท้องถิ่นแห่งหนึ่ง เราคุยกันว่าเราทั้งคู่รู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทของเรามุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในโลกปัจจุบัน ฉันบอกเธอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดบางตัวที่เรากำลังพัฒนา และวิธีการที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี หลังอาหารมื้อค่ำ ฉันฉุกคิดได้ว่าฉันพูดถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เพื่อนฟังมากเกินไปหรือไม่ และอาจทำให้แนวคิดและทรัพย์สินของบริษัทตกอยู่ในความเสี่ยง

ตอบ:

คุณทำถูกแล้วที่กังวล ถึงแม้เพื่อนของคุณจะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง แต่นับเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัท ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของเราขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อันล้ำค่าของบริษัท ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และแนวคิดและข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ หากคุณเชื่อว่าคุณเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่เจตนา คุณควรติดต่อทีมดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือฝ่ายกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำ

ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของบริษัทอย่างรับผิดชอบ

วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของ Johnson Controls อย่างรับผิดชอบเพื่อ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของเรา

การทำงานเป็นหนึ่งทีมเพื่อลูกค้าของเราจะเป็นไปไม่ได้เลย หากปราศจากระบบและเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ในทุกๆ วัน แล็ปท็อป อุปกรณ์เคลื่อนที่ อีเมล และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบ ช่วยให้เราทำงานได้โดยมีผลผลิตมากขึ้น สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร ลดทอนความปลอดภัย และสร้างความเสียหายให้กับแบรนด์และชื่อเสียงของเรา

A view of a building behind a tree
A cityscape of corporate buildings at dawn

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราใช้เทคโนโลยีและระบบอย่างปลอดภัยและเหมาะสมโดย:

 • ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบ และภายในระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น
 • ให้ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานของพวกเขาเท่านั้น
 • ปกป้องรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสเป็นประจำ และไม่เปิดเผยรหัสกับผู้อื่น
 • ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
 • ไม่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเปิดเอกสารแนบที่น่าสงสัย
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองเท่านั้นกับเครือข่ายของ Johnson Controls
 • ดำเนินการเพื่อปกป้องฮาร์ดแวร์จากการสูญหาย เสียหาย หรือถูกขโมย
 • ไม่ส่งข้อความที่มีเนื้อหาในเชิงคุกคามหรือข่มขู่
 • หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 • ใช้งานอุปกรณ์และระบบของบริษัทในเรื่องส่วนตัวเท่าที่จำเป็นและสมเหตุสมผลเท่านั้น

ปกป้องชื่อเสียงของบริษัท

วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราพยายามที่จะรักษาชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์และนวัตกรรมแห่งการขับเคลื่อนลูกค้าในทุกๆ หน้าที่ที่เราทำ

ชื่อเสียงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดของเรา เราได้สร้างชื่อเสียงมานานกว่า 130 ปี แต่เรายังคงมองไปยังอนาคตตลอดเวลา เราทุกคนควรตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะปกป้องชื่อเสียงของ Johnson Controls ในทุกๆ การดำเนินการและการตัดสินใจ เมื่อเราดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามค่านิยม เราจะได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพนักงาน ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา

A man noting down notes looking at a desktop screen
A view of corporate buildings

เราปกป้องชื่อเสียงของเราโดย:

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

 • เป็นตัวอย่างที่ดีของค่านิยมหลัก
 • ยอมรับการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง
 • เป็นตัวแทนที่ดีของ Johnson Controls
 • ยืนยันว่าการตัดสินใจและการดำเนินการช่วยส่งเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อเสียงของเรา

ประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 130 ปีเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ แต่อย่าลืมว่า ชื่อเสียงคือประสบการณ์ครั้งล่าสุดของผู้ที่ทำธุรกิจกับเรา รวมถึงความคาดหวังของพวกเขาในอนาคต

ป้องกันการฉ้อโกง

วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

ความทุ่มเทในเรื่องความซื่อสัตย์แสดงให้เห็นว่าเราตื่นตัวอยู่เสมอในการป้องกันการฉ้อโกง การสูญเปล่า และการละเมิด

เราไม่มีที่ให้การฉ้อโกง การสูญเปล่า และการละเมิด ที่ Johnson Controls ความทุ่มเทให้กับวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์และความไว้วางใจเป็นวิธีการที่แน่นอนที่สุดในการป้องกันการล่วงละเมิด รวมทั้งตรวจจับและแก้ไขหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

Four colleagues having a discussion around a table
A view of corporate cityscape from river

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราป้องกันการฉ้อโกง การสูญเปล่า และการละเมิดโดย:

 • อธิบายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเลี้ยงรับรอง และอื่นๆ ในสมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ดูที่ นโยบายการรายงานค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อธุรกิจระดับโลก การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายของพนักงาน.
 • จำแนกประเภทและจัดทำบัญชีสำหรับธุรกรรมทางการเงินอย่างเหมาะสม
 • เรียกเก็บค่าบริการเฉพาะบริการที่เรามี ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
 • มอบส่วนลดตามที่เราสัญญาไว้
 • ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อ และสั่งเฉพาะสินค้าและบริการที่จำเป็นเท่านั้น
 • ไม่ใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ทางธุรกิจ
 • ขอคำอธิบายที่ชัดเจน หากเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับกระบวนการทางบัญชีหรือข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือน่าสงสัยทันที

ปกป้องโรงงานของเรา

วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราปกป้องโรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มั่นคงและปลอดภัยจากอันตราย เพื่อให้เราพร้อมเสมอที่จะช่วยให้ลูกค้าชนะ

โรงงานที่ปลอดภัยจะมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับพนักงาน และยังช่วยปกป้องอุปกรณ์และเครื่องมือจากความเสียหาย การถูกขโมย หรือการจารกรรมในอุตสาหกรรม

A man looking at a desktop screen
A man sitting in front of an iMac

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราปกป้องโรงงานของเราโดย:

 • ติดป้ายประจำตัวของบริษัทตลอดเวลา และต้องมั่นใจว่าผู้อื่นปฏิบัติเช่นเดียวกัน
 • ไม่เปิดประตูให้หรือให้ผู้อื่นตามเราเข้าประตูรักษาความปลอดภัยของโรงงาน
 • ไม่ให้กุญแจ ป้ายชื่อ หรือรหัสฉุกเฉินของเราแก่ผู้อื่น
 • ล็อคประตูสำนักงานและยานพาหนะ
 • รายงานวัสดุอุปกรณ์ที่มีการรั่วไหล แตกหัก หรือปัญหาการซ่อมบำรุงอื่นๆ แก่ฝ่ายการจัดการ
 • ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดตามตารางเวลาเป็นประจำ
 • ตอบสนองต่อสัญญาณเตือนทุกรูปแบบ (แม้หลังชั่วโมงทำงาน)
 • ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในโรงงาน และติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยทันทีหากมีผู้บุกรุก
 • ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทั่วโลก (GSOC) ของ Johnson Controls ที่หมายเลข +1 414 524 6700 หรือ gsoc@jci.com เมื่อมีข้อกังวลหรือพบเหตุวิกฤตด้านความปลอดภัยที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพนักงาน โรงงาน หรือการปฏิบัติงานของเรา
 • โทรเรียกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินหากเกิดเหตุที่อาจมีอันตรายถึงชีวิต