วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราเลือกอย่างฉลาดและเป็นกลาง ซึ่งผลักดันให้บริษัทและลูกค้าของเราได้มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เราทำงานร่วมกันเพื่อชัยชนะสำหรับลูกค้าของเรา เราแยกความสนใจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากการทำงานเพื่อชัยชนะของทีม เราตัดสินใจอย่างเปิดเผย ใช้วิจารณญาณและมีความซื่อสัตย์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อบริษัท และแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราไว้วางใจได้ในการทำสิ่งที่ถูกต้อง

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดย:

 • ตัดสินใจในเรื่องของธุรกิจอย่างเป็นกลาง โดยพิจารณาจากความจริงที่เกี่ยวข้องและการลงความเห็นอย่างเหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจมีหรือคาดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ จากผลประโยชน์ทับซ้อน (เช่นอาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว)
 • เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อจะได้จัดการอย่างเหมาะสม
 • ขอคำแนะนำเมื่อเราไม่แน่ใจ หากพบปัญหา

ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร

ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ทางสังคมหรือครอบครัว กิจกรรมนอกเหนือจากงาน การลงทุนทางการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ มีความเสี่ยงว่าจะมีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นกลางในนามของบริษัท เราต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีแม้ภาพลักษณ์ของผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะเรื่องนี้อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเรากำลังดำเนินการอย่างไม่เหมาะสม

ถามตัวคุณเองว่า:

การตัดสินใจหรือการดำเนินการที่ฉันเสนอ:

 1. ทำให้ฉันต้องผูกมัดกับผู้อื่นหรือไม่
 2. สอดคล้องกับค่านิยมของ Johnson Controls’ values หรือไม่
 3. ได้รับอิทธิพล (แม้เพียงเล็กน้อย) จากความคิดเห็นของบุคคลอื่นหรือครอบครัวหรือไม่
 4. ดูเหมือนว่าฉันไม่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทมาเป็นอันดับแรกหรือไม่

หากหนึ่งคำตอบของคำถามเหล่านี้คือ “ใช่” หรือ “อาจจะ” คุณควรศึกษาคำแนะนำในรายการที่มีให้ ที่นี่. หากคุณคิดว่าคุณอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน คุณควรชี้แจงที่ Compliance.jci.com.

ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจมีหลายรูปแบบ แนวทางต่อไปนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของเรา.

ญาติและเพื่อน

เราไม่ยอมให้ความต้องการช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในที่ทำงาน

เราหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะมีอิทธิพลต่อความเป็นกลางโดย:

 • ไม่ให้เพื่อนสนิทและญาติอยู่ในสายการบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อกันหรือทำงานในฝ่ายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน พนักงานฝึกหัด หรือผู้รับจ้าง
 • ให้บุคคลที่สามตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างงาน (เช่น การจ้าง การเลื่อนขั้น และวินัย) ของเพื่อนสนิทและญาติ
 • ทำตามขั้นตอนเพื่อยืนยันความโปร่งใสและความเป็นอิสระเมื่อมีการพิจารณาให้เพื่อนสนิทหรือญาติเป็นผู้ให้บริการของ Johnson Controls
 • ตัดสินใจอย่างรอบคอบเมื่อจะมอบหมายให้อดีตพนักงานของ Johnson Controls เป็นที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือผู้จัดจำหน่าย

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

การลงทุนส่วนตัวหรือเป็นครอบครัว

ผลประโยชน์ทางการเงินของเราหรือของครอบครัวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรา

 เรากันความคิดส่วนตัวเกี่ยวกับการเงินออกจากการตัดสินใจทางธุรกิจโดย:

 • ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญทางการเงินในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือแข่งขันกับ Johnson Controls
 • ชี้แจงต่อฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎ เมื่อสมาชิกในครอบครัวได้รับการว่าจ้างหรือมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือแข่งขันกับ Johnson Controls

*โปรดปรึกษาฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎเพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงิน

ของกำนัลและการต้อนรับ

เราเอาชนะธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจและค่านิยมร่วมกัน ไม่ใช่ด้วยของกำนัลหรือการต้อนรับที่ไม่เหมาะสม

เราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการให้ของกำนัลและการต้อนรับโดย:

 • จัดอาหารและความบันเทิงอย่างเหมาะสมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาทางธุรกิจเท่านั้น และไม่ฝ่าฝืนนโยบายองค์กรของผู้รับ
 • ไม่ให้หรือรับของกำนัลหรือความบันเทิงที่เจตนาให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้รับ
 • ให้ของกำนัลที่มีมูลค่าพอเหมาะแก่ผู้ที่เราทำหรือต้องการทำธุรกิจด้วย
 • ไม่ให้ของกำนัลเป็นเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด
 • ให้ของกำนัลหรือความบันเทิงแก่ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลต่อเมื่อได้รับอนุญาตและมีการอนุมัติล่วงหน้าจากที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎ
 • จ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักของบุคคลภายนอกอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งต้อง เป็นไปตามนโยบายของเราและได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเท่านั้น
 • ทำให้มั่นใจว่าของกำนัล ความบันเทิง และการเดินทางทั้งหมดถูกกฎหมาย มีจรรยาบรรณและไม่ขัดต่อค่านิยมของเรา

เราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการรับของกำนัลและการต้อนรับโดย:

 • รับเฉพาะของกำนัลที่มีมูลค่าพอเหมาะ
 • ไม่รับของขวัญที่เป็นเงินสดหรือสิ่งมีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด
 • ไม่ยอมรับการเดินทางจากบุคคลภายนอก
 • จำกัดการยอมรับการเลี้ยงรับรองไว้เพียงเรื่องกีฬา การแสดง หรืองานกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (ได้แก่ การแข่งขันกีฬา การออกรอบเล่นกอล์ฟ หรือคอนเสิร์ต) หรือเลี้ยงอาหาร
 • ปฏิเสธการเดินทาง ของกำนัล หรือกิจกรรมความบันเทิงใดๆ ที่ฝ่าฝืน นโยบายเรื่องของกำนัลและความบันเทิง ของเราอย่างสุภาพ

A woman working on her tablet PC

คิดก่อน

ถาม:

ทีมของเรากำลังประมูลโครงการใหญ่ และคาดว่าจะได้ทราบผลเร็วๆ นี้ ฉันจะเข้าร่วมการประชุม และผู้ตัดสินชี้ขาดที่คาดว่าเป็นลูกค้าของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย ฉันเชิญเขามารับประทานอาหารค่ำและทำคะแนนให้ Johnson Controls ครั้งสุดท้ายได้หรือไม่

ตอบ:

เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น เพราะอาจตีความได้ว่าเราพยายามโน้มน้าวลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ความซื่อสัตย์ต้องมาก่อน หมายถึงการให้เหตุผลเพื่อให้ลูกค้าเลือกเราเพราะคุณภาพของสินค้าและบริการ ไม่ใช่เพราะเรามอบของกำนัลมูลค่าสูงหรือจัดการเลี้ยงรับรองอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากใกล้เวลาที่ลูกค้าจะตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน การกระทำเช่นนี้อาจตีความได้อย่างง่ายดายว่าคุณพยายามโน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังในระหว่างการประมูล หากผู้ติดต่อของคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณสามารถเชิญเขาหรือเธอมาร่วมดื่มกาแฟหรือชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และตอบคำถามเกี่ยวกับ Johnson Controls ของผู้ที่เราคาดว่าจะเป็นลูกค้าของเรา

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

โอกาสของบริษัท

เราใช้ความรู้ที่ได้จากการทำงานรวมทั้งทรัพยากรและสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อที่เราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าของเราชนะ เราหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความเสียหายต่อธุรกิจโดย ไม่:
ใช้โอกาสทางธุรกิจหรือการลงทุนจากงานมาเป็นของตัวเอง

 • ใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือตำแหน่งของเราที่ Johnson Controls เพื่อการหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสม
 • แข่งขันกับ Johnson Controls ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

กิจกรรมภายนอก

เราพยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆ วัน เพื่อไม่ให้งานนอกหรือกิจกรรมอื่นๆ ขัดขวางความทุ่มเทในการทำงานของเราที่ Johnson Controls เราพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนอกเวลางานโดยไม่:

 • ก้าวก่ายความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการทำงานที่ Johnson Controls
 • ทำงานให้คู่แข่งหรือผู้จัดจำหน่าย
 • เสี่ยงที่จะทำลายธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัท
 • ใช้ทรัพยากรของบริษัท รวมถึงพนักงานหรือผู้จำหน่ายอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ภายนอก
 • สร้างผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทอื่นๆ

An upward view of modern corporate building

คิดก่อน

ถาม:

ประสบการณ์ในการรีโนเวทบ้านครั้งล่าสุดทำให้ฉันอยากซื้อ “บ้านมือสอง” แล้วขายให้ได้กำไร หรืออาจขอใบอนุญาตขายอสังหาริมทรัพย์ ฉันทุ่มเททำงานให้กับ Johnson Controls และคิดว่าความสนใจในการรีโนเวทบ้านจะไม่รบกวนการทำงานของฉัน เรื่องนี้อาจเป็นปัญหาได้หรือไม่

ตอบ:
เราต้องการให้พนักงานของเราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และคุ้มค่านอกเวลางาน ในขณะเดียวกัน เราต่างได้รับความคาดหวังให้เอาใจใส่และทำงานอย่างเต็มที่ทุกวันที่ Johnson Controls คุณต้องตัดสินใจว่าความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการรีโนเวทและการขายบ้าน จะทำให้คุณรักษาความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบส่วนตัวและความรับผิดชอบในการทำงานได้หรือไม่ หากคุณคิดว่าอาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คุณควรชี้แจงที่ Compliance.jci.com.