Hur vi vinner

Vi skaffar och behåller affärsavtal tack vare våra starka anbud och genom att bygga upp relationer baserat på öppenhet och förtroende.

Därför sätter vi våra värderingar först

Genom att sätta integritet i första hand stärker vi vårt rykte som en pålitlig affärspartner. Vi har inget intresse av att ”köpa” affärer eller göra affärer med personer som främjar eller accepterar korrupt beteende. Korruption skadar samhället, skapar en snedvriden marknad och gör det svårare för alla att göra affärer. Vi står emot korruption i alla dess former, oavsett hur lokal praxis ser ut eller vad andra företag gör. Vi undviker minsta antydan om att vi skulle agera felaktigt, vare sig vi gör affärer med statliga tjänstemän eller privata företag.

Two colleagues discussing sitting at an office table looking at a laptop
Reflection of a man in a glass window

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi bekämpar mutor och andra former av korruption genom att:

 • aldrig erbjuda, utlova eller ge någonting av värde till en statstjänsteman eller någon annan för att få en konkurrensfördel
 • avböja mutor och olagliga provisioner och rapportera till efterlevnadsavdelningen om de erbjuds
 • upprätthålla korrekt och fullständig dokumentation så att alla betalningar finns till hands och att företagets medel inte används för olagliga ändamål
 • genomföra lämpliga kontroller av alla våra tredjepartsleverantörer
 • inte använda ett ombud eller tredje part för att göra otillåtna utbetalningar som vi inte skulle ha gjort själva
 • följa vår policy för tredje parts resor, gåvor och representation och antikorruptionspolicy
 • rapportera problem gällande en potentiellt olämplig betalning.

Är det korruption?

Korruption kan anta många former och vi måste vara uppmärksamma på varningstecken. Dessa innefattar andra parter:

 • vägra att godkänna våra globala standarder för leverantörer
 • invända mot kontraktskrav gällande antikorruption
 • ha nära kontakt med statstjänstemän
 • begära ovanligt hög provision, kontanta betalningar eller betalningar till konton i någon annans namn
 • uppvisa tvivelaktiga kvalifikationer för de begärda tjänsterna
 • ha ett rykte om tvivelaktiga affärsmetoder

Tänk först

Fråga:

Mitt team har lämnat ett förslag på ett stort upprustningsprojekt på en tillväxtmarknad. Även om vi inte behöver en partner för att klara av projektet, rekommenderar tjänstemannen som ansvarar för upphandlingar att vi ordnar ett möte med ett lokalt företag för att diskutera om vi ska anlita dem som underleverantör. Det verkar som om den verkställande direktören på företaget och den statliga tjänstemannen är släkt. Ska vi ändå hålla mötet?

Svar:

Det finns flera varningstecken på korruption här. Ett varningstecken är förslaget att vi får kontraktet i utbyte mot att anlita en underleverantör med nära band till statstjänstemannen. Ett annat är det faktum att vi inte behöver en underleverantör för att tillhandahålla kunden med produkter och tjänster. Korruption kan anta många former och innebär inte alltid en direkt muta till en statstjänsteman. I den här situation ska du tala om för tjänstemannen att det inte finns något behov av den rekommenderade underleverantören och artigt avböja mötet. Om du har några frågor eller problem ska du prata med efterlevnadsavdelningen eller den juridiska avdelningen.