Hur vi vinner

Vi gör smarta, objektiva val som sätter företagets och våra kunders intressen framför våra egna.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi arbetar tillsammans för våra kunders bästa. Vi låter inte personliga intressen eller relationer komma i vägen för att vinna som ett team. Vi fattar beslut öppet, genomtänkt och med integritet, vilket gagnar vår verksamhet och visar världen att vi gör det rätta.

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi agerar i företagets bästa intresse genom att:

 • fatta objektiva affärsbeslut baserat på relevanta fakta och gott omdöme
 • undvika situationer där ett beslut kan påverkas – eller tyckas påverkas – av motstridiga intressen (som en potentiell personlig fördel)
 • vara öppna med intressekonflikter som inte kan undvikas så att de kan hanteras på lämpligt sätt
 • be om råd när vi är osäkra på om något problem föreligger.

Vad är en intressekonflikt?

En intressekonflikt föreligger när sociala relationer, släktrelationer, externa aktiviteter, finansiella investeringar eller andra personliga intressen riskerar att påverka vår förmåga att fatta objektiva beslut för företagets räkning. Vi måste vara försiktiga och undvika minsta antydan till en intressekonflikt, eftersom det kan få människor att tro att vi agerar på ett olämpligt sätt.

Ställ följande frågor till dig själv: 

Kan mitt beslut eller mina handlingar:

 1. göra att jag står i tacksamhetsskuld till någon?
 2. bryta mot Johnson Controls värderingar?
 3. vara påverkade (om än bara lite) av personliga eller familjerelaterade omständigheter?
 4. ge intrycket av att jag inte sätter företagets intresse i första hand?

Om svaret på någon av dessa frågor är ”ja” eller ”kanske,” är det viktigt att söka rådgivning med hjälp av resurserna HÄR. Om du tror att en situation kan ge upphov till en intressekonflikt bör du rapportera situationen på Compliance.jci.com.

Intressekonflikter kan anta många former. I följande riktlinjer beskrivs några av de vanligaste situationerna. Läs även vår policy för intressekonflikter.

Släkt och vänner

Vi låter inte viljan att hjälpa släkt och vänner påverka våra beslut på jobbet.

Vi undviker risken att personliga relationer ska påverka vår objektivitet genom att:

 • hålla nära vänner och släktingar utanför rapporteringslinjerna och utanför avdelningen (gäller både anställda, praktikanter och entreprenörer)
 • låta andra fatta anställningsrelaterade beslut (t.ex. anställning och befordran) som rör nära vänner och släktingar
 • vidta åtgärder för att säkerställa öppenhet och oberoende vid övervägande att anlita nära vänner eller släktingar som potentiella tjänsteleverantörer åt Johnson Controls
 • noggrant överväga beslut att använda tidigare Johnson Controls-medarbetare som konsulter, entreprenörer eller leverantörer.

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

Egna och familjemedlemmars investeringar

Våra beslut får inte påverkas av möjligheter till ekonomisk vinning för egen del eller för våra familjemedlemmar. 

Vi håller personliga ekonomiska beslut skilda från affärsbeslut genom att:

 • inte ha ett betydande* finansiellt intresse i ett företag som är kopplat till eller konkurrerar med Johnson Controls
 • meddela efterlevnadsavdelningen om en nära familjemedlem anställs av eller har ett betydande* finansiellt intresse i ett företag som är kopplat till eller konkurrerar med Johnson Controls.

* Kontakta efterlevnadsavdelningen om vi behöver vägledning gällande huruvida ett ekonomiskt intresse är ”betydande”.

Gåvor och representation

Vi gör affärer och bygger relationer baserat på tillit och ömsesidiga värderingar – aldrig med hjälp av olämpliga gåvor eller olämplig representation.

Vi undviker eventuella konflikter som innefattar tillhandahållande av gåvor och representation genom att:

 • endast tillhandahålla rimliga måltider och underhållning som en del av affärssamtal och endast om detta inte bryter mot den mottagande organisationens regler
 • inte ge eller ta emot gåvor eller underhållning i syfte att påverka mottagarens beteende
 • endast ge gåvor av ringa värde till dem som vi gör affärer med eller försöker göra affärer med
 • aldrig ge gåvor i form av kontanter eller motsvarande
 • endast ge gåvor eller underhållning till statliga kunder om det är tillåtet och har godkänts i förväg av det juridiska ombudet som ansvarar för efterlevnadfrågor
 • betala för en tredje parts rimliga rese- och logikostnader i enlighet med våra policyer och endast när kostnaderna har godkänts i förväg
 • säkerställa att alla gåvor, all underhållning och alla resor som tillhandahålls är lagliga, etiska och inte strider mot företagets värderingar.

Vi undviker eventuella konflikter som innefattar mottagande av gåvor och representation genom att:

 • endast ta emot gåvor av ringa värde
 • accepterar ej gåvor i form av kontanter eller motsvarande kontanter
 • inte acceptera att en tredje part betalar våra resekostnader
 • begränsa vårt mottagande av underhållning till sportevenemang, teaterföreställningar och kulturevenemang och måltider
 • artigt avböja gåvor i form av resor eller underhållning som bryter mot vår policy för gåvor och representation.

A woman working on her tablet PC

Tänk först

Fråga:

Vårt team har lämnat ett anbud på ett stort kontrakt och vi ska få veta resultatet mycket snart. Jag ska delta vid en konferens och en viktig beslutsfattare som arbetar för den potentiella kunden kommer också att vara där. Kan jag bjuda honom på middag för att kunna diskutera anbudet för Johnson Controls räkning?

Svar:

Detta rekommenderas inte eftersom det kan uppfattas som ett försök att påverka kunden. Att sätta integritet i första hand innebär att vi ger kunderna skäl att välja oss på grund av våra produkters kvalitet och vår kundservice, inte på grund av att vi har gett dem en värdefull gåva eller tillhandahållit generös representation. Eftersom det är så kort tid till kundens upphandlingsbeslut, skulle detta enkelt kunna tolkas som ett försök att påverka affärsbeslutet på ett otillbörligt sätt, vilket är strängt förbjudet. Det är särskilt viktigt att vara försiktig under anbudsprocessen. Förutsatt att kontakten är inte en statstjänsteman är det lämpligt att bjuda in honom eller henne att träffas över kaffe eller te som ett sätt att stärka relationen och för att besvara alla frågor den potentiella kunden kan ha om Johnson Controls.

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

Företagsmöjligheter

Vi använder våra kunskaper och företagets resurser och tillgångar så att vi bättre kan hjälpa våra kunder att vinna. Vi undviker intressekonflikter och negativa konsekvenser för vår verksamhet genom att inte:

 • utnyttja affärs- eller investeringsmöjligheter som upptäcks i vårt arbete för egen vinning
 • använda företagets egendom, information eller vår position på Johnson Controls för otillbörlig personlig vinning
 • direkt eller indirekt konkurrera med Johnson Controls.

Externa aktiviteter

Vi gör vårt bästa varje dag på Johnson Controls för att inte låta externa uppdrag eller andra aktiviteter hindra vårt bidrag till företagets verksamhet. Vi strävar efter att leva tillfredsställande och produktiva liv utanför arbetet samtidigt som vi inte:

 • låter detta påverka vårt ansvar eller vår prestation på Johnson Controls
 • arbetar för en konkurrent eller leverantör
 • riskerar att skada företagets verksamhet eller rykte
 • använder företagets resurser, inklusive andra anställda och försäljare, för externa intressen
 • ger upphov till någon annan typ av intressekonflikt.

An upward view of modern corporate building

Tänk först

Fråga:

Mina senaste erfarenheter av bostadsrenovering har fått mig att vilja köpa ett renoveringsobjekt och sälja det med vinst – och kanske till och med skaffa en mäklarlicens. Jag är engagerad i mitt jobb på Johnson Controls och tror inte att mitt intresse för bostadsrenovering kommer att störa mitt arbete. Kan detta vara ett problem?

Svar:
Vi vill att våra medarbetare ska ha tillfredsställande liv utanför arbetet. Samtidigt förväntas alla ge hela sin uppmärksamhet och göra sitt yttersta varje dag för Johnson Controls. Du måste avgöra om du trots arbetet med att renovera och sälja bostäder kan bibehålla rätt balans mellan ditt personliga och arbetsmässiga ansvar. Om du tror att detta kan skapa en intressekonflikt bör du rapportera situationen på Compliance.jci.com.