Sikre selskapets aktiva

Slik vinner vi

Vi beskytter Johnson Controls’ omdømme og andre aktiva fordi dette er grunnsteinene for fremtiden vår.

Derfor setter vi verdier først

Vi fokuserer på fremtiden. Vi gjør det beste ut av det vi har i dag, for å lykkes i morgen. Aktivaene våre – eiendommen, pengene, informasjonen, ideene og omdømmet – opprettholder operasjonene våre og gjør det mulig for oss å investere i innovasjon og kontinuerlig forbedring. Som gode forvaltere av disse aktivaene, bruker vi dem til å skape uovertrufne kundeopplevelser og bærekraftig investorverdi.

Three colleagues having a conversation at a cafeteria
Areal view of cityscape at dusk

Slik ser det ut å vinne

Vi trygger Johnson Controls’ aktiva ved at vi:

 • tar rimelig vare på aktivaene under vår administrasjon for å unngå at de går tapt, kommer til skade, destrueres, stjeles eller brukes uten autorisasjon
 • er årvåken for å hindre svindel, sløsing eller misbruk i forbindelse med selskapets aktiva
 • behandler fortegnelsene våre og informasjonen vår i samsvar med Retningslinjer for dokumentoppbevaring og andre av selskapets retningslinjer
 • følger protokoller for informasjonssikkerhet og brukertilgang for å beskytte selskapets systemer og data fra uautorisert tilgang, modifisering, duplisering, destruering eller bekjentgjøring, enten utilsiktet eller tilsiktet
 • bruker selskapets aktiva kun til forretningsformål, med mindre et rimelig og tilfeldig unntak for personlig bruk gjelder
 • rapporterer alle bekymringer om bruk, misbruk eller risikoutsettelse av selskapets aktiva

Forskjellige aktiva, samme prinsipp

Selskapets aktiva har flere former. Hvordan vi beskytter dem avhenger av aktivumet og vår bestemte rolle. Men i alle tilfeller gjelder det samme prinsippet: Vær forsiktig, og bruk god dømmekraft.

Informasjonsaktiva: Alle data som gjelder våre produkter, forretninger eller hvordan vi gjennomfører operasjoner, uansett hvordan de er opprettet, distribuert, brukt eller oppbevart.

Økonomiske aktivSvar: Penger og alt som kan omsettes til penger, slik som aksjer, obligasjoner og bankinnskudd.

Fysiske aktivSvar: Alt materielt som selskapet eier, som brukes for å drive forretninger (f.eks. bygninger, maskineri, verktøy, datamaskiner, mobiltelefoner, råmaterialer, kjøretøyer, kontorutstyr og forsyninger).

Immaterielle aktiva: Omdømmet vårt, ideene våre, oppfinnelser, immateriell eiendom, design, opphavsretter, varemerker, patenter og forretningshemmeligheter. Disse aktivaene bidrar til innovasjon og forbedring.

Den følgende veiledningen tar opp noen særlig viktige områder der vi må være forsiktige og utvise god dømmekraft.

Beskytte rettighetsbelagt og konfidensiell forretningsinformasjon

Slik vinner vi

Vi beskytter den konfidensielle forretningsinformasjonen og immaterielle eiendommen fordi disse gir oss konkurransefortrinn på markedet.

Vi er fremtidsrettet og bidrar til at kundene våre lykkes ved å utvikle ideer og bruke teknisk kunnskap som andre ikke har. Den konfidensielle forretningsinformasjonen og immaterielle eiendommen er avgjørende forretningsaktiva som skiller oss fra konkurrentene. Vi må beskytte dem mot uautorisert bekjentgjøring eller misbruk.

Two colleagues discussing leaning over a railing in office lounge
A view of cityscape from a park

Slik ser det ut å vinne

Vi sikrer den rettighetsbelagte og konfidensielle informasjonen ved at vi:

 • deler denne informasjonen kun med dem som er autorisert og har et forretningsbehov for å vite
 • ikke snakker om konfidensielle emner når det er risiko for at vi kan bli overhørt
 • er forsiktige utenfor arbeidsplassen for å sikre at dokumenter og elektroniske enheter ikke er synlige for andre
 • aldri bruker konfidensiell informasjon for egen personlig vinning eller for å gi fordel til noen utenfor Johnson Controls
 • husker at forpliktelsen til å beskytte selskapets konfidensielle informasjon fortsetter etter at vi har sluttet i selskapet

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Våre ansatte som arbeider i USA og dets territorier, har rett til å diskutere lønn, arbeidstid, andre ansettelsesvilkår, personlige opplysninger og/eller ansettelsesinformasjon med sine kolleger og tredjeparter, inkludert offentlige etater, fagforeninger og media.

Våre ansatte som arbeider utenfor USA og dets territorier, må følge lover og forskrifter på de stedene der de arbeider, når det gjelder deling av ansettelsesvilkår, personopplysninger og/eller ansettelsesinformasjon - der lokal lovgivning tillater ansatte å dele denne informasjonen, står de fritt til å gjøre det; der lokal lovgivning krever at denne informasjonen skal holdes konfidensiell, skal de ansatte ikke dele denne informasjonen. 

Dette er konfidensiell informasjon

Eksempler på konfidensiell forretningsinformasjon som ikke skal deles med tredjeparter utenfor Johnson Controls, inkluderer

 • varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og annen intellektuell eiendom
 • ikke-offentlig økonomisk informasjon eller prognoser
 • nye produkt- eller markedsføringsplaner
 • forskning og utvikling av ideer eller informasjon
 • produksjonsprosesser
 • detaljert innkjøpsinformasjon
 • informasjon angående potensielle oppkjøp, oppgivelser og investeringer
 • juridiske meninger og arbeidsprodukt
 • all annen informasjon som kan være nyttig for konkurrenter

Tenk først

Spørsmål:

I går kveld hadde jeg middag med en gammel skolekamerat fra videregående som arbeider for et lokalt ingeniørselskap. Vi snakket om hvor stolte vi begge er over at selskapene vi jobber for er fokusert på innovasjon for å løse problemer i den virkelige verden. Jeg nevnte noen av de nyeste produktene som vi har under utvikling, på et høyt nivå, og fokuserte på hvordan produktet vil løse problemer hos kunden. Etter at jeg forlot middagen, lurte jeg på om jeg hadde delt for mye og muligens utsatt selskapets ideer og eiendom for risiko.

Svar:

Du har rett i å være bekymret. Selv om vennen din ikke er en direkte konkurrent, er det fremdeles viktig å være svært nøye med å unngå å dele selskapets informasjon som ikke er offentlig kjent. Den immaterielle eiendommen vår, forretningshemmeligheter og andre konfidensielle ideer og informasjon er avgjørende aktiva som konkurransefordelene våre avhenger av. Hvis du tror at du utilsiktet kan ha delt ikke-offentlig informasjon om selskapets produkter, må du ta kontakt med samsvarsteamet eller juridisk avdeling for veiledning.

Ansvarlig bruk av selskapets teknologi- og informasjonssystemer

Slik vinner vi

Vi bruker Johnson Controls’ teknologi- og informasjonssystemer ansvarlig for å arbeide effektivt og oppnå målsetningene med forretningene våre.

Det å arbeide som Ett team for kundene våre ville ikke vært mulig uten de systemene og den teknologien vi bruker til dagen. Bærbare datamaskiner, mobile enheter, e-post og infrastrukturen som støtter disse, gjør det mulig for oss å arbeide mer produktivt, kommunisere mer effektivt og bedre betjene kundene våre. De hjelper oss med å få tilgang til og dele informasjonen vi trenger for innovasjon og kontinuerlig forbedring. Upassende bruk kan imidlertid tappe ressursene våre, kompromittere sikkerheten og skade merket og omdømmet vårt.

A view of a building behind a tree
A cityscape of corporate buildings at dawn

Slik ser det ut å vinne

Vi bruker teknologien og systemene våre trygt og passende ved at vi:

 • gir systemtilgang kun til autoriserte personer og kun for så lang tid det er nødvendig
 • gir autoriserte brukere tilgang kun til systemer og data som de trenger for å gjøre jobben sin
 • beskytter passord, endrer dem regelmessig og aldri deler dem med andre
 • holder konfidensiell informasjon vekke fra Internett
 • ikke laster ned programvare som ikke er godkjent eller åpner mistenkelige vedlegg
 • kun kobler autoriserte personlige enheter til Johnson Controls’ nettverk
 • iverksetter tiltak for å beskytte maskinvare mot tap, skade eller tyveri
 • aldri sender meldinger med trakasserende eller støtende innhold
 • unngår å besøke upassende nettsteder
 • kun gjør rimelig, kortvarig personlig bruk av selskapets utstyr og systemer

beskytter selskapets omdømme

Slik vinner vi

Vi bestreber oss på å opprettholde et omdømme for integritet og kundedrevet innovasjon i alt vi gjør.

Omdømmet vårt er et av de mest verdifulle aktivaene våre. Vi har bygget det opp over 130 år, men ser alltid mot fremtiden. Hver og en av oss, i våre daglige handlinger og beslutninger, bør være oppmerksomme på vårt ansvar for å beskytte Johnson Controls’ omdømme. Når vi handler med integritet og gjør verdiene våre til handling, vil vi fortsette å vinne fortrolighet og tillit hos våre ansatte, kunder og forretningspartnere.

A man noting down notes looking at a desktop screen
A view of corporate buildings

Slik ser det ut å vinne

Vi beskytter omdømmet vårt ved at vi:

 • er et eksempel på kjerneverdiene våre
 • alltid bruker velbegrunnet dømmekraft i forretningene
 • er en flott ambassadør for Johnson Controls
 • påser at beslutningene våre og atferden vår konsekvent opprettholder selskapets gode navn
 

Vårt omdømme

En 130 år lang historie er noe å være stolt over. Men vi må aldri glemme at omdømmet vårt handler om de andres’ siste erfaring med å handle med oss og forventningene deres til det neste møte.

Forhindre svindel

Slik vinner vi

Forpliktelsen vår til integritet betyr at vi er årvåkne for å hindre svindel, sløsing og misbruk.

Svindel, sløsing og misbruk hører ikke hjemme hos Johnson Controls. Forpliktelsen vår til en kultur med integritet og tillit er den sikreste måten å hindre slikt misbruk på, og å oppdage og korrigere det om det skulle finne sted.

Four colleagues having a discussion around a table
A view of corporate cityscape from river

Slik ser det ut å vinne

Vi hindrer svindel, sløsing og misbruk ved at vi:

 • fullstendig og nøyaktig beskriver reiseutgifter, underholdningsutgifter og andre utgifter i regnskapene og protokollene våre. Se Globale retningslinjer for rapportering av reise, underholdning og utgifter for ansatte.
 • korrekt klassifiserer og regnskapsfører økonomiske transaksjoner
 • fakturerer kun for tjenestene vi leverer, innenfor påkrevet tidsfrist
 • leverer de rabattene vi har lovet
 • følger innkjøpsregler, og kun bestiller de varene og tjenestene vi trenger
 • aldri bruker selskapets kontanter eller kredittkort for annet enn forretningsformål
 • ber om klargjøring hvis vi er usikker på regnskapsprosedyrer eller juridiske forpliktelser
 • umiddelbart rapporterer bekymringer om upassende eller mistenkelig aktivitet

Sikre lokalene våre

Slik vinner vi

Vi holder lokalene og utstyret vårt sikkert og fritt for skade, slik at vi alltid er klar til å hjelpe kundene våre med å lykkes.

Sikre lokaler gir et trygt, komfortabelt miljø for våre ansatte, samtidig som det beskytter utstyret vårt og materialene våre mot skade, tyveri eller industrispionasje.

A man looking at a desktop screen
A man sitting in front of an iMac

Slik ser det ut å vinne

Vi sikrer lokalene ved at vi:

 • alltid bærer på oss selskapets ID-merke, og passer på at andre også gjør dette
 • ikke setter sperrer i dører for å holde dem åpne eller tillater at andre følger oss gjennom sikre innganger
 • aldri gir noen nøklene, navneskiltet eller alarmkodene våre
 • låser dører til kontorer og kjøretøy
 • straks rapporterer lekkasjer, ødelagt utstyr eller andre vedlikeholdsspørsmål til ledelsen
 • regelmessig og planmessig inspiserer og tester alt brannvernutstyr og sikkerhetsutstyr
 • reagerer umiddelbart på alle alarmer (selv etter vanlig arbeidstid)
 • forhindrer at uautoriserte personer får tilgang til lokalene våre, og tar kontakt med sikkerhetsavdelingen hvis vi oppdager en inntrenger
 • Ta kontakt med Johnson Controls Global Security Operations Center (GSOC) på +1 414 524 6700 eller gsoc@jci.com i tilfelle det oppstår sikkerhetsproblemer eller en krise som utgjør en faktisk eller potensiell risiko for noen av våre ansatte, lokaler eller operasjoner.
 • Ring til lokalt politi eller nødhjelp hvis det foreligger umiddelbar fare