Slik vinner vi

Vi foretar smarte, objektive valg som setter interessen til selskapet og kundene våre foran personlig vinning.

Derfor setter vi verdier først

Vi samarbeider for å vinne for kundene våre. Vi tillater ikke at personlige interesser eller forhold kommer i veien for å vinne som Ett team. Vi tar beslutninger åpent, gjennomtenkt og med integritet – dette gir fordeler til forretningene våre, og viser alle at de kan stole på at vi handler riktig.

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

Slik ser det ut å vinne

Vi handler i selskapets beste interesse ved at vi:

 • tar fordomsfrie beslutninger basert på relevante fakta og velbegrunnet dømmekraft
 • unngår situasjoner der en beslutning kan påvirkes – eller synes å være påvirket – av interessekonflikter (slik som en mulig personlig fordel)
 • bekjentgjør en interessekonflikt som ikke kan unngås, slik at den kan håndteres riktig
 • søker råd hvis vi er usikre på om det foreligger et problem

Hva er en interessekonflikt?

Det foreligger en interessekonflikt når en sosial relasjon eller familietilknytning, aktiviteter utenfor jobben, finansielle investeringer eller andre personlige interesser står i fare for å påvirke evnen vår til å foreta fordomsfrie beslutninger på vegne av selskapet. Vi må være nøye med å unngå til og med tilsynelatende interessekonflikter, da slikt kan få andre til å tro at vi oppfører oss utilbørlig.

Spør deg selv:

Kan beslutningen eller handlingen jeg foreslår:

 1. få meg til å kjenne meg forpliktet til noen andre?
 2. være i strid med Johnson Controls’ verdier?
 3. være påvirket (til og med bare litt) av personlige eller familiemessige hensyn?
 4. gi inntrykk av at jeg ikke setter selskapets beste interesser først?

Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er «ja» eller «kanskje», er det viktig å søke råd via ressursene oppført here. Hvis du tror at du kan være i en interessekonflikt, må du bekjentgjøre dette på Compliance.jci.com.

Interessekonflikter kan ta mange former. Den følgende veiledningen dekker noen av de vanligste situasjonene. Se også våre Retningslinjer for interessekonflikter.

Slekt og venner

Vi tillater ikke at ønsket om å hjelpe slekt og venner påvirker beslutningene våre i arbeidet.

Vi unngår risiko for at personlige relasjoner påvirker objektiviteten vår ved at vi:

 • holder nære venner og slektninger utenfor rapporteringslinjer og utenfor den samme avdelingen, enten de er ansatte, praktikanter eller kontraktører
 • lar andre håndtere beslutninger i forbindelse med ansettelser (slik som ansettelse, forfremmelse og disiplin) som omhandler nære venner og slektninger
 • iverksetter tiltak for å sikre innsyn og uavhengighet i vurdering av nære venner eller slektninger som mulige tjenesteleverandører til Johnson Controls
 • nøye veier beslutninger om å bruke tidligere ansatte hos Johnson Controls som konsulenter, kontraktører eller leverandører

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

Personlige og familierelaterte investeringer

Beslutningene våre påvirkes ikke av utsiktene til økonomisk vinning for oss selv eller familiemedlemmene våre. 

Vi holder personlige økonomiske hensyn ute av forretningene våre ved at vi:

 • aldri eier en betydelig* økonomisk interesse i et foretak forbundet med eller i konkurranse med Johnson Controls
 • bekjentgjør til samsvarsavdelingen når et nært familiemedlem ansettes av eller eier en betydelig* økonomisk interesse i et foretak forbundet med eller i konkurranse med Johnson Controls

* Hvis du trenger veiledning om hvorvidt en økonomisk interesse er betydelig, må du ta kontakt med samsvarsavdelingen.

 

Gaver og gjestfrihet

Vi får kunder og bygger relasjoner basert på tillit og gjensidig verdi – aldri gjennom upassende gaver eller gjestfrihet.

Vi unngår potensielle konflikter som involverer gaver og gjestfrihet, ved at vi:

 • tilbyr rimelige måltider og underholdning kun som ledd i forretningssamtaler og kun dersom de ikke krenker retningslinjene i mottakerorganisasjonen
 • aldri gir eller mottar gaver eller underholdning i den hensikt å påvirke mottakerens atferd
 • gir gaver kun av symbolsk verdi for de som vi gjør eller ønsker å gjøre forretninger med
 • aldri gir kontantgaver eller kontantekvivalenter
 • gir gaver eller underholdning til statlige kunder kun når dette er tillatt og godkjent på forhånd av selskapets juridiske rådgivere
 • betaler for en tredjeparts rimelige reise- og oppholdsutgifter i samsvar med retningslinjene våre og kun når dette er godkjent på forhånd
 • sikrer at alle gaver, all underholdning og alle reiser som tilbys, er lovlige, etiske og ikke strider mot verdiene våre

Vi unngår potensielle konflikter som involverer mottak av gaver og gjestfrihet ved at vi:

 • kun godtar gaver av symbolsk verdi
 • ikke ta imot kontantgaver eller kontantekvivalenter
 • ikke aksepterer reiser fra tredjeparter
 • begrenser aksept av underholdning til sports-, teater- eller kulturarrangementer (dvs. sportsarrangementer, golfturer eller konserter) eller måltider
 • høflig avviser alle reiser, gaver eller underholdning som krenker våre Retningslinjer for gaver og underholdning

A woman working on her tablet PC

Tenk først

Spørsmål:

Teamet vårt byr på en stor kontrakt, og vi vil ganske snart få vite utfallet. Jeg skal delta på en konferanse, og en viktig beslutningstaker fra den mulige kunden vil også være der. Kan jeg invitere ham til middag for å legge inn et siste ord for Johnson Controls?

Svar:

Dette anbefales ikke, da det kan oppfattes som et forsøk på utilbørlig å påvirke kunden. Det å sette Integritet først betyr å gi kundene grunn til å velge oss på grunn av kvaliteten på produktene våre og kundetjenesten vår, og ikke fordi vi har gitt dem en verdifull gave eller tilbudt sjenerøs gjestfrihet. Da det er så kort tid til kundens innkjøpsbeslutning, kan dette lett tolkes som et forsøk på utilbørlig å påvirke forretningsbeslutningen deres – som er strengt forbudt. Det er særlig viktig å være forsiktig i anbudsprosessen. Så lenge kontakten din ikke er en offentlig ansatt, kan det være passende å invitere ham eller henne til et møte over en kaffe eller kopp te for å styrke forholdet og svare på eventuelle spørsmål den mulige kunden kan ha om Johnson Controls.

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

Forretningsmuligheter

Vi bruker kunnskapene vi erverver i løpet av arbeidet vårt, og selskapets ressurser og aktiva, for å bidra til våre kunder suksess. Vi unngår interessekonflikter eller skade på virksomheten vår ved at vi ikke:

 • personlig utnytter forretnings- eller investeringsmuligheter vi har oppdaget i forbindelse med arbeidet vårt
 • bruker selskapets eiendom, informasjon eller vår stilling hos Johnson Controls til upassende personlig vinning
 • konkurrerer med Johnson Controls, direkte eller indirekte

Utenforliggende aktiviteter

Vi gir vårt ypperste hver dag hos Johnson Controls, og tillater ikke at utenforliggende jobber eller andre aktiviteter hindrer våre bidrag til selskapets forretninger. Vi bestreber oss på å leve fullt og helt og produktivt utenfor jobben, og påser at dette ikke:

 • forstyrrer vårt ansvar eller våre prestasjoner hos Johnson Controls
 • innebærer arbeid for en konkurrent eller leverandør
 • fører til risiko for skade på selskapets forretninger eller omdømme
 • innebærer bruk av selskapets ressurser, inkludert andre ansatte eller leverandører, til utenforliggende interesser
 • gir opphav til noen som helst interessekonflikter

An upward view of modern corporate building

Tenk først

Spørsmål:

Jeg har nylig pusset opp hjemmet, og det har fått meg til å tenke på å kjøpe et oppussingsobjekt og prøve å selge det med fortjeneste – og kanskje til og med skaffe meg lisens som eiendomsmegler. Jeg er fullt engasjert i mitt arbeid hos Johnson Controls, og jeg tror ikke at interessen min i renovering av boliger vil påvirke arbeidet mitt. Kan dette være et problem?

Svar:
 Vi ønsker at folk skal ha et fullverdige og givende liv utenfor jobben. Samtidig forventes det av oss alle at vi har full oppmerksomhet og yter vårt beste i den daglige jobben hos Johnson Controls. Du må avgjøre om det å påta deg betydelig ekstraarbeid med renovering og salg av boliger vil gjøre det mulig for deg å opprettholde den riktige balansen mellom ansvaret på fritiden og ansvaret ditt på jobben. Hvis du tror at dette kan gi opphav til en interessekonflikt, må du bekjentgjøre dette på Compliance.jci.com.