Rozmanitost a inkluze

Maximálně využíváme naše rozmanité talenty, zázemí a perspektivy k získání výjimečných poznatků a inovací. Naše rozmanitost nám umožňuje řešit problémy kreativněji, rozhodovat promyšleněji a aktivněji identifikovat příležitosti.

Přečtěte si více
A group of people with one on wheelchair discussing around a table
Close up view of data server

Ochrana osobních údajů zaměstnanců

Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, kandidátů, dodavatelů a zákazníků. Společnost Johnson Controls respektuje právo člověka na soukromí.

Přečtěte si více

Rovné příležitosti a prevence diskriminace

Přitahujeme talentované lidi, rozvíjíme jejich potenciál a připravujeme je na úspěch. Zaměstnáváme a povyšujeme ty nejlepší a nejchytřejší. Netolerujeme diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, náboženství, národnosti, pohlaví, těhotenství, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, genderové identity, rodinného stavu, vojenské služby nebo jakéhokoli jiného zákonem chráněného postavení.

Přečtěte si více
Two ladies having a discussion in the reception
Two employees wearing safety helmets looking at a datasheet on a shop floor

Zdraví a bezpečnost

Udržujeme sebe i ostatní v bezpečí a zdraví, abychom mohli naplno rozvinout svůj potenciál. Jako tým vítězíme, když je pro nás blaho našich lidí a návštěvníků nejvyšší prioritou. Nic není důležitější než zdraví a bezpečnost na pracovišti; naše vize Zero Harm a související cíle nás udržují soustředěné.

Přečtěte si více

Zdvořilé jednání, prevence obtěžování a šikany na pracovišti

Chováme se k ostatním s respektem a podporujeme pozitivní pracovní prostředí, ve kterém se nám daří jako jednomu týmu. To znamená jednat profesionálně, mluvit s ostatními otevřeně a s respektem a vzájemně se podporovat, kdekoli to jde.

Přečtěte si více
Three colleagues in discussing