Ochrana aktiv Společnosti

Jak vítězíme

Pověst a další aktiva společnosti Johnson Controls chráníme, jelikož představují stavební kameny naší budoucnosti.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Zaměřujeme se na budoucnost. Nejlepší využití všeho, co máme dnes, nám umožní zvítězit zítra. Naše aktiva – majetek, peníze, informace, nápady a pověst – podporují náš provoz a umožňují nám investovat do inovací a neustálého zlepšování. Jako dobří správci používáme tato aktiva k vytváření výjimečných zkušeností zákazníků a udržitelné investiční hodnoty.

Three colleagues having a conversation at a cafeteria
Areal view of cityscape at dusk

Jak vypadá vítězství

Aktiva společnosti Johnson Controls chráníme následujícími způsoby:

 • Přiměřeně pečujeme o aktiva pod naší kontrolou, abychom se vyvarovali jejich ztráty, poškození, zničení, krádeže nebo neoprávněného použití.
 • Jsme ostražití, abychom zabránili podvodům, plýtvání nebo zneužití aktiv Společnosti.
 • Spravujeme naše záznamy a informace v souladu se zásadami uchovávání záznamů a ostatními zásadami Společnosti.
 • Dodržujeme protokoly týkající se zabezpečení informací a uživatelských přístupů, abychom chránili systémy a data Společnosti před nechtěným i úmyslným neoprávněným
 • přístupem, úpravou, kopírováním, zničením či zveřejněním.
 • Aktiva Společnosti používáme jen k obchodním účelům, pokud neplatí výjimka pro přiměřené a nahodilé osobní použití.
 • Ohlašujeme veškeré obavy týkající se použití, zneužití nebo ohrožení aktiv naší Společnosti.

Různá aktiva, stejný princip

Aktiva společnosti mají několik podob. Způsob ochrany závisí na aktivech a naší konkrétní roli. Ve všech případech však platí stejný princip: Buďte obezřetní a používejte dobrý úsudek.

Informační prostředky: Veškerá data vztahující se k našim produktům či způsobu vedení našeho provozu bez ohledu na to, jak jsou vytvořena, distribuována, používána nebo uchovávána.

Finanční aktiva: Peníze a vše, co lze převést na peníze, například akcie, dluhopisy a bankovní vklady.

Fyzická aktiva: Veškerý hmotný majetek, který Společnost vlastní a je používán k našemu podnikání (např. budovy, strojní zařízení, nástroje, počítače, mobilní telefony, suroviny, vozidla, vybavení kanceláří a kancelářské potřeby).

Nehmotná aktiva: Naše pověst, nápady, vynálezy, duševní vlastnictví, návrhy, autorská práva, ochranné známky, patenty a obchodní tajemství. Tato aktiva jsou hnacím motorem našich inovací a zlepšování.

Následující pokyny se věnují určitým obzvláště důležitým oblastem, v nichž musíme být obezřetní a používat dobrý úsudek.

Ochrana chráněných a důvěrných obchodních informací

Jak vítězíme

Naše důvěrné obchodní informace a duševní vlastnictví chráníme, protože nám poskytují výhodu na trhu.

Přinášíme budoucnost a vítězíme pro naše zákazníky prostřednictvím nápadů a využití technického know-how, které ostatní nemají. Naše důvěrné obchodní informace a duševní vlastnictví jsou zásadními obchodními aktivy, které nás odlišují od konkurentů. Musíme je chránit před neoprávněným zveřejněním nebo zneužitím.

Two colleagues discussing leaning over a railing in office lounge
A view of cityscape from a park

Jak vypadá vítězství

Naše vlastní a důvěrné informace chráníme následujícími způsoby:

 • Tyto informace sdílíme jen s těmi, kdo mají pověření a obchodní potřebu je znát.
 • O důvěrných záležitostech nehovoříme, když existuje riziko, že by nás někdo mohl slyšet.
 • Mimo pracoviště jsme obezřetní, abychom zajistili, že ostatní nevidí do dokumentů ani elektronických zařízení.
 • Důvěrné informace nikdy nepoužíváme k vlastnímu osobnímu zisku nebo ve prospěch kohokoli mimo společnost Johnson Controls.
 • Nezapomínáme, že povinnost chránit důvěrné informace Společnosti pokračuje, i když Společnost opustíme.

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Naši zaměstnanci pracující ve Spojených státech a jejich teritoriích mají právo diskutovat o mzdách, pracovní době, dalších pracovních podmínkách, osobních údajích a/nebo informacích o zaměstnání se svými spolupracovníky a třetími stranami, včetně vládních agentur, odborů a médií.

Naši zaměstnanci pracující mimo Spojené státy a jejich území musí dodržovat zákony a předpisy v místech, kde pracují, týkající se sdílení pracovních podmínek, osobních údajů a/nebo informací o zaměstnání - pokud místní zákony povolují zaměstnancům tyto informace sdílet, mohou tak činit; pokud místní zákony vyžadují zachování důvěrnosti těchto informací, zaměstnanci by tyto informace neměli sdílet. 

Jak vypadají důvěrné informace

Příklady důvěrných obchodních informací které by neměly být sdíleny s třetími stranami mimo společnost Johnson Controls zahrnují:

 • Ochranné známky, patenty, obchodní tajemství a ostatní duševní vlastnictví
 • Neveřejné finanční informace nebo plány
 • Plány nového produktu nebo marketingu
 • Nápady či informace týkající se výzkumu a vývoje
 • Výrobní procesy
 • Podrobné informace o nakupování
 • Informace týkající se potenciálních akvizic, prodejů a investic
 • Právní stanoviska a materiály pro soudní spory
 • Jakékoli další informace, jež mohou být užitečné pro konkurenty

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Včera večer jsem večeřel(a) s kamarádkou ze střední školy, která pracuje pro místní inženýrskou firmu. Hovořili jsme o tom, jak jsme oba hrdí na to, že se naše společnosti zaměřují na inovace, které řeší skutečné světové problémy. Zmínil(a) jsem jí některé naše nejnovější produkty ve vývoji a zaměřil(a) se na to, jak produkt vyřeší problémy zákazníků. Po rozloučení jsem přemýšlel(a), zda jsem nesdílel(a) příliš mnoho a potenciálně neohrozil(a) nápady a majetek Společnosti.

Odpověď:

Vaše obavy jsou naprosto správné. Přestože vaše kamarádka není přímý konkurent, je stále důležité být velice obezřetní a vyvarovat se sdílení jakýchkoli informací Společnosti, které nejsou veřejné. Naše duševní vlastnictví, obchodní tajemství a další důvěrné nápady a informace jsou zásadními aktivy, na nichž závisí naše konkurenční výhoda. Pokud máte dojem, že jste nechtěně sdílel(a) neveřejné informace o produktech Společnosti, měl(a) byste požádat o pokyny tým pro dodržování předpisů nebo právní oddělení.

Zodpovědné používání technologií a informačních systémů společnosti

Jak vítězíme

Technologie a informační systémy společnosti Johnson Controls používáme zodpovědným způsobem, abychom pracovali efektivně a dosáhli našich obchodních cílů.

Pracovat pro naše zákazníky jako jeden tým by nebylo možné bez systémů a technologií, na které každý den spoléháme. Laptopy, mobilní zařízení, e-mail a infrastruktura, která je podporuje, nám umožňují pracovat produktivněji, komunikovat efektivněji a poskytovat svým zákazníkům lepší služby. Pomáhají nám získat přístup k informacím, které potřebujeme k inovacím a neustálému zlepšování, a tyto informace sdílet. Nevhodné použití však může vyčerpat naše zdroje, ohrozit naši bezpečnost a poškodit naši značku a pověst.

A view of a building behind a tree
A cityscape of corporate buildings at dawn

Jak vypadá vítězství

Naše technologie a systémy používáme bezpečně a náležitě pomocí následujících kroků:

 • Přístup k systémům poskytujeme jen oprávněným jednotlivcům a pouze na potřebnou dobu.
 • Oprávněným uživatelům poskytujeme přístup pouze k systémům a datům, které potřebují ke své práci.
 • Chráníme hesla, pravidelně je měníme a nikdy je nesdílíme s ostatními.
 • Důvěrné informace udržujeme mimo internet.
 • Nestahujeme neschválený software ani neotevíráme podezřelé přílohy.
 • K síti společnosti Johnson Controls připojujeme pouze oprávněná osobní zařízení.
 • Přijímáme opatření k ochraně hardwaru před ztrátou, poškozením či krádeží.
 • Nikdy neodesíláme zprávy obsahující obtěžující nebo urážlivý obsah.
 • Vyhýbáme se návštěvám nevhodných webových stránek.
 • Zařízení a systémy Společnosti využíváme k osobnímu použití jen nahodile a přiměřeným způsobem.

Ochrana pověsti Společnosti

Jak vítězíme

Snažíme se udržet si pověst poctivé a inovativní společnosti zaměřené na zákazníka ve všem, co děláme.

Naše pověst je jedním z našich nejcennějších majetků. Budovali jsme ji více než 130 let, ale neustále hledíme do budoucnosti. Každý z nás by měl při každodenních činnostech a rozhodováních cítit zodpovědnost za ochranu pověsti společnosti Johnson Controls. Když jednáme poctivě a uvedeme do praxe naše hodnoty, budeme nadále získávat důvěru našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů.

A man noting down notes looking at a desktop screen
A view of corporate buildings

Jak vypadá vítězství

Naši pověst chráníme následujícími způsoby:

 • Uplatňujeme naše hlavní hodnoty.
 • Vždy používáme správný obchodní úsudek.
 • Jsme skvělými vyslanci společnosti Johnson Controls.
 • Zajišťujeme, aby naše rozhodnutí a jednání důsledně zachovávala dobré jméno Společnosti.
 

Naše pověst

130 let historie je něco, na co bychom měli být hrdí. Nezapomeňte však, že pověst představuje nejnovější zkušenosti ostatních s jednáním s námi a jejich očekávání od příštího jednání.

Prevence podvodů

Jak vítězíme

Náš závazek k poctivosti znamená, že jsme ostražití, abychom zabránili podvodům, plýtvání nebo zneužití.

Podvody, plýtvání ani zneužití nemají ve společnosti Johnson Controls co dělat. Náš závazek ke kultuře poctivosti a důvěry je nejjistějším způsobem, jak těmto zneužitím zabránit nebo je odhalit a vyřešit v případě, že k nim dojde.

Four colleagues having a discussion around a table
A view of corporate cityscape from river

Jak vypadá vítězství

Podvodům, plýtvání a zneužití bráníme následujícími způsoby:

 • Kompletně a přesně popisujeme do našich knih a záznamů výdaje za cestování a zábavu a ostatní výdaje. Viz globální obchodní zásady zaznamenávání výdajů zaměstnanců za cestování a zábavu.
 • Řádně klasifikujeme a účtujeme finanční transakce.
 • V rámci požadovaného období fakturujeme pouze služby, které poskytujeme.
 • Poskytujeme slíbené slevy.
 • Dodržujeme veškeré zásady nakupování a objednáváme pouze zboží a služby, které potřebujeme.
 • Nikdy nepoužíváme hotovost ani kreditní karty Společnosti pro neobchodní účely.
 • Pokud nemáme jistotu týkající se účetních postupů či zákonných povinností, požadujeme vyjasnění.
 • Okamžitě hlásíme pochybnosti o nevhodných nebo podezřelých aktivitách.

Ochrana našich budov

Jak vítězíme

Naše budovy a zařízení udržujeme zabezpečené a chráníme je před újmou, abychom byli neustále připraveni pomoci našim zákazníkům zvítězit.

Zabezpečené budovy poskytují bezpečné a příjemné prostředí pro naše zaměstnance, přičemž dochází také k ochraně našich zařízení a materiálů před poškozením, krádeží či průmyslovou špionáží.

A man looking at a desktop screen
A man sitting in front of an iMac

Jak vypadá vítězství

Naše budovy chráníme následujícími způsoby:

 • Neustále nosíme náš identifikační odznak Společnosti a zajišťujeme, aby tak činili i ostatní.
 • Nezarážíme otevřené dveře ani neumožňujeme ostatním, aby nás následovali při průchodu zabezpečenými vchody.
 • Nikdy nikomu nedáváme své klíče, odznaky ani kódy k poplachům.
 • Zamykáme dveře do kanceláří a k vozidlům.
 • Okamžitě vedení hlásíme úniky, rozbitá zařízení a další problémy týkající se údržby.
 • Podle pravidelného časového rozvrhu kontrolujeme a testujeme všechny protipožární ochrany a zabezpečovací zařízení.
 • Okamžitě reagujeme na všechny poplachy (i po běžné provozní době).
 • Neoprávněným osobám bráníme ve vstupu do našich budov a v případě, že se vyskytne nějaký vetřelec, kontaktujeme bezpečnostní službu.
 • V případě jakéhokoli bezpečnostního podezření nebo krize, jež představuje reálné nebo potenciální riziko pro jakéhokoli našeho zaměstnance, budovu nebo provoz kontaktujeme centrum globální bezpečnostní služby společnosti Johnson Controls (GSOC) na čísle +1 414 524 6700 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gsoc@jci.com.
 • V případě bezprostředního nebezpečí voláme policejním sborům nebo nouzovým kontaktům.