Jak vítězíme

Činíme chytrá a objektivní rozhodnutí, která staví Společnost a naše zákazníky před osobní výhody.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Pracujeme společně, abychom vítězili pro naše zákazníky. Nedovolíme osobním zájmům ani vztahům, aby se postavily do cesty našemu vítězství jakožto jednoho týmu. Rozhodnutí činíme otevřeně, promyšleně a poctivě – to prospívá našemu podnikání a ukazuje každému, že se nám dá důvěřovat, že uděláme správnou věc.

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

Jak vypadá vítězství

V nejlepším zájmu Společnosti jednáme následujícími způsoby:

 • Činíme nezaujatá obchodní rozhodnutí založená na náležitých faktech a správném úsudku.
 • Vyhýbáme se situacím, při kterých by mohlo dojít k ovlivnění rozhodnutí kvůli střetu zájmů (v důsledku potenciálního osobního prospěchu).
 • Zveřejňujeme střet zájmů, kterému se nelze vyhnout, aby mohl být náležitě vyřešen.
 • Vyhledáváme radu, kdykoli nemáme jistotu, zda nevznikl problém.

Co znamená střet zájmů?

Střet zájmů vzniká, kdykoli existuje riziko, že společenské nebo rodinné vztahy, aktivity mimo práci, finanční investice nebo jiné osobní zájmy zasahují do naší schopnosti činit jménem Společnosti nezaujatá rozhodnutí. Musíme být obezřetní, abychom se vyvarovali byť jen zdání střetu zájmů, jelikož by to mohlo u ostatních vyvolat dojem, že jednáme nesprávně.

Zeptejte se sami sebe:

Mohlo by mé navrhované rozhodnutí nebo jednání:

 1. Vést k tomu, že se budu cítit zavázaný(á) někomu jinému?
 2. Být v rozporu s hodnotami společnosti Johnson Controls?
 3. Být ovlivněno (byť jen nepatrně) osobními nebo rodinnými záležitostmi?
 4. Vyvolat zdání, že nestavím na první místo nejlepší zájem Společnosti?

Je-li odpověď na jakoukoli z těchto otázek „ano“ nebo „možná“, je důležité vyhledat rady pomocí zde uvedených zdrojů. Pokud se domníváte, že se možná nacházíte ve střetu zájmů, musíte to oznámit na webu Compliance.jci.com.

Střety zájmů mohou nabýt mnoha podob. Následující pokyny pojednávají o některých častějších situacích. Viz také naše zásady pro případ střetu zájmů.

Příbuzní a přátelé

Nedovolujeme, aby naše snaha pomoci přátelům a rodině ovlivňovala naše pracovní rozhodnutí.

Riziku ovlivňování naší objektivity osobními vztahy se vyhýbáme následujícími způsoby:

 • Přátele a příbuzné udržujeme mimo pracovní hierarchii a mimo stejné oddělení, ať už se jedná o zaměstnance, stážisty nebo smluvní pracovníky.
 • Vyřizovat rozhodnutí týkající se zaměstnání (např. přijímání, povýšení a kázeň) blízkých přátel a příbuzných necháváme na ostatních.
 • Při zvažování blízkých přátel nebo příbuzných jako potenciálních poskytovatelů služeb společnosti Johnson Controls činíme kroky zajišťující transparentnost a nezávislost.
 • Pečlivě zvažujeme rozhodnutí o využití bývalých zaměstnanců společnosti Johnson Controls jako konzultantů, smluvních pracovníků nebo dodavatelů.

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

Osobní a rodinné investice

Naše rozhodnutí nejsou ovlivňována vidinou finančního zisku pro sebe nebo naše rodinné příslušníky. 

Osobní finanční záležitosti udržujeme mimo obchodní rozhodnutí následujícími způsoby:

 • Nevlastníme významný* finanční podíl ve firmě napojené na společnost Johnson Controls nebo firmě, která jí konkuruje.
 • Informujeme oddělení pro dodržování předpisů o situaci, kdy je blízký rodinný příslušník zaměstnán ve firmě napojené na společnost Johnson Controls nebo firmě, která jí konkuruje, případně v takové firmě vlastní významný* finanční podíl.

* Pokyny týkající se toho, zda je finanční zájem významný, vám poskytne oddělení pro dodržování předpisů.

 

Dary a zábava

Zakázky získáváme a vztahy budujeme na základě důvěry a vzájemné hodnoty – nikdy prostřednictvím nevhodných darů nebo zábavy.

Potenciálním konfliktům zahrnujícím poskytování darů nebo zábavy se vyhýbáme následujícími způsoby:

 • Přiměřené jídlo a zábavu poskytujeme jen jako součást obchodních rozhovorů a jen v případě, že neporuší zásady organizace jejich příjemce.
 • Nedáváme ani nepřijímáme dary nebo zábavu se záměrem ovlivnit chování příjemce.
 • Dáváme dary pouze jmenovité hodnoty těm, se kterými obchodujeme nebo chceme v budoucnosti obchodovat.
 • Nikdy nedáváme dary v podobě hotovosti nebo ekvivalentů hotovosti.
 • Zkazníkům z veřejného sektoru poskytujeme dary nebo zábavu jen tehdy, když je to povoleno a předem schváleno poradcem pro dodržování předpisů.
 • Platíme za přiměřené cestovní a ubytovací výdaje třetí strany v souladu s našimi zásadami a pouze tehdy, je-li to předem schváleno.
 • Zajišťujeme, aby všechny poskytované dary, zábava a cestování byly zákonné a etické a nebyly v rozporu s našimi hodnotami.

Potenciálním konfliktům zahrnujícím přijímání darů nebo zábavy se vyhýbáme následujícími způsoby:

 • Přijímáme dary pouze jmenovité hodnoty.
 • Zákaz přijímání darů v podobě hotovosti nebo peněžních ekvivalentů
 • Nepodnikáme cesty hrazené třetími stranami.
 • Naše přijímání zábavy omezujeme na sportovní, divadelní nebo kulturní události (tj. sportovní události, golfová utkání či koncerty) nebo jídlo.
 • Zdvořile odmítáme veškeré cestování, dary nebo zábavu, které porušují naše zásady pro dary a zábavu.

A woman working on her tablet PC

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Náš tým se účastní nabídkového řízení pro velký projekt a velmi brzy očekáváme jeho výsledek. Účastním se konference a klíčová osoba s rozhodovacími pravomocemi od potenciálního zákazníka tam bude také. Mohu ho pozvat na večeři, abych si s ním naposledy promluvil(a) ve prospěch společnosti Johnson Controls?

Odpověď:

Tento postup se nedoporučuje, jelikož by mohl být vnímán jako snaha o nevhodné ovlivnění zákazníka. Poctivost na prvním místě znamená dát zákazníkům možnost vybrat si nás na základě kvality našich produktů a služeb pro zákazníky, nikoli na základě toho, že jsme jim dali cenný dar nebo že jsme jim poskytli štědré pohoštění. Jelikož načasování je velmi blízko rozhodnutí zákazníka o nákupu, dal by se tento postup snadno tlumočit jako snaha nevhodným způsobem ovlivnit obchodní rozhodnutí, což je přísně zakázáno. Obezřetnost je důležitá obzvláště během procesu nabídkového řízení. Jestliže váš zákazník není státní úředník, bylo by vhodné pozvat ho na setkání u šálku kávy nebo čaje a budovat tak vzájemný vztah a zodpovědět všechny otázky o společnosti Johnson Controls, které může potenciální zákazník položit.

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

Firemní příležitosti

Využíváme znalostí získaných v průběhu naší práce a zdroje a aktiva Společnosti, abychom mohli lépe pomoci našim zákazníkům zvítězit. Střetům zájmů nebo poškození našeho podnikání se vyhýbáme tím, že neprovádíme následující činnosti:

 • Přisvojovat si obchodní či investiční příležitosti, které jsme objevili v průběhu naší práce.
 • Používat majetek a informace společnosti Johnson Controls či pozici v ní k nevhodnému osobnímu zisku.
 • Přímo či nepřímo konkurovat společnosti Johnson Controls.

Aktivity mimo společnost

Ve společnosti Johnson Controls odevzdáváme každý den to nejlepší a vnějším pracím ani jiným aktivitám nedovolíme, aby brzdily náš příspěvek k podnikání Společnosti. Mimo práci se snažíme vést plnohodnotné a produktivní životy, přičemž neprovádíme následující činnosti:

 • Zasahovat do povinností nebo výkonnosti ve společnosti Johnson Controls.
 • Pracovat pro konkurenta nebo dodavatele.
 • Riskovat poškození podnikání nebo pověsti Společnosti.
 • Používat zdroje Společnosti včetně dalších zaměstnanců nebo dodavatelů k vnějším zájmům.
 • Vytvářet jakýkoli jiný druh střetu zájmů.

An upward view of modern corporate building

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Má nedávná zkušenost s rekonstrukcí domu mě přivedla na myšlenku, že bych rád koupil nemovitost k rekonstrukci a zkusil ji následně se ziskem prodat – a možná dokonce získat licenci realitního makléře. Společnosti Johnson Controls jsem zavázán a nemyslím si, že můj zájem v rekonstrukcích domů bude narušovat mou práci. Může se jednat o problém?

Odpověď:
Chceme, aby naši zaměstnanci žili mimo práci plnohodnotný a prospěšný život. Zároveň se ale od nás všech očekává, že každý den budeme věnovat plnou pozornost a největší úsilí společnosti Johnson Controls. Budete muset zjistit, zda vám značné úsilí navíc v podobě rekonstrukce a prodeje domů umožní zachovat si odpovídající vyváženost mezi osobními a pracovními povinnostmi. Pokud se domníváte, že to možná povede ke střetu zájmů, musíte to oznámit na webu Compliance.jci.com.