Hoe winnen we

We streven ernaar om een ethisch verantwoorde toeleveringsketen in stand te houden door alleen te werken met zakenpartners die de rechten van mensen wereldwijd respecteren.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We laten ons leiden door ons doel en dat omvat respect voor en bescherming van mensenrechten over de hele wereld. We zijn van mening dat de juiste ondersteuning van mensen cruciaal is voor een voorspoedige toekomst. Daarom zetten we ons in voor een ethisch verantwoorde en transparante toeleveringsketen zonder kinderarbeid, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel.

Als een van de eerste ondertekenaars van de United Nations Global Compact maken we een connectie tussen mensenrechten en het creëren van duurzame waarde die de maatschappij ten goede komt.

Woman sitting at a table, looking at a leather file in a cafe
A woman looking down at a tablet she's holding in an office

What winning looks like

We streven ernaar om de mensenrechten te respecteren en te beschermen in onze activiteiten en toeleveringsketen door:

 • Veilige en gezonde werkomstandigheden te verschaffen in alle faciliteiten van Johnson Controls
 • De rechten van werknemers te respecteren om zich te organiseren en collectief te onderhandelen, en nooit discriminerend op te treden tegen vertegenwoordigers van werknemers
 • Eerlijke lonen te betalen in de markt en te voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot bezoldiging, of door zelfs verder te gaan dan deze vereisten
 • Werknemers toe te staan om niet meer te werken dan de lokaal wettelijk toegestane werk- en overuren
 • Voldoende onderzoek te doen naar potentiële zakenpartners en het inkoopbeleid te volgen bij het zoeken naar nieuwe leveranciers en door leveranciers te selecteren die de mensenrechten niet schenden
 • Te eisen dat onze leveranciers onze Internationale leveranciersnormen naleven
 • Zakenpartners op te dragen om geen conflictmineralen te kopen of te gebruiken
 • Problemen inzake mensenrechten te melden aan de juridische afdeling of de Integrity Helpline

Zie onze beleidsregels over Mensenrechten en duurzaamheid, Slavernij en mensenhandel, Diversiteit voor leveranciers en Conflictmineralen voor meer richtlijnen over respect en bescherming van mensenrechten.

Mensen op de eerste plaats zetten: alles is verbonden

Mensenrechten houden meer in dan controle van onze toeleveringsketen. Ze stellen hoe mensen behandeld dienen te worden op de werkplek, op de markt en in onze gemeenschappen.

We zijn ons bewust van de positieve impact die we kunnen hebben als internationaal bedrijf. Onze inzet op dit vlak staat beschreven in ons Beleid voor mensenrechten en duurzaamheid. Dit beleid behandelt de vele kwesties die van invoed kunnen zijn op mensenrechten, zoals:

 • Gezondheid en veiligheid
 • De werkomstandigheden
 • Omkoping en corruptie
 • Respect voor het milieu
 • Bestuur
 • Transparante rapportage en verantwoordingsplicht

Denk eerst na

V:

Ik heb recent de faciliteiten van een grote leverancier bezocht in een ontwikkelingsland. Sommige van de werknemers leken me heel jong te zijn. Twee hele lange dagen heb ik zowel ‘s morgens vroeg als ‘s avonds laat dezelfde mensen aan het werk gezien. Ik weet dat kinderarbeid en te lange werkuren een probleem vormen in dat deel van de wereld. Deze leverancier heeft een goede reputatie en heeft ons verzekerd dat alle toepasselijke arbeidswetten worden gevolgd. Moet ik mijn twijfels delen of de zaak verder escaleren?

A:
Johnson Controls heeft de UN Global Compact ondertekend en verdedigt mensenrechten in het algemeen, en als dusdanig tolereert ons bedrijf geen kinderarbeid of andere arbeidsgerelateerde misbruiken. Als u meent dat bij een van onze leveranciers sprake kan zijn van schending van de arbeids- of mensenrechten, moet u dit meedelen aan het management, de complianceafdeling of de Integrity Helpline, zodat de zaak kan worden onderzocht.