Hoe winnen we

We maken intelligente, objectieve keuzes in het belang van ons bedrijf en onze klanten, en niet voor persoonlijk voordeel.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We werken samen om te winnen voor onze klanten. We laten niet toe dat persoonlijke belangen of relaties verhinderen dat we winnen als Eén team. We nemen beslissingen openlijk, weloverwogen en met integriteit. Dit komt ons bedrijf ten goede en toont aan iedereen dat ze op ons kunnen vertrouwen dat we correct handelen.

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

Wat houdt winnen in?

We handelen in het belang van het bedrijf door:

 • Zonder vooringenomenheid zakelijke beslissingen te nemen, op basis van feiten en gezond beoordelingsvermogen
 • Situaties te vermijden waarin een beslissing kan worden beïnvloed – of een dergelijke indruk geeft – door belangenverstrengeling (zoals eventueel persoonlijk voordeel)
 • Onvermijdelijke gevallen van belangenverstrengeling te melden zodat ze op de juiste wijze kunnen worden behandeld
 • Advies te vragen wanneer we niet zeker zijn of er al dan niet een probleem is

Wat is belangenverstrengeling?

Er is sprake van belangenverstrengeling wanneer sociale of familiebanden, externe activiteiten, financiële investeringen of andere persoonlijke belangen onze capaciteit in het gedrang kunnen brengen om onbevooroordeeld beslissingen te nemen voor het bedrijf. We moeten ervoor zorgen dat we zelfs geen indruk wekken van belangenverstrengeling, omdat dit anderen de indruk kan geven dat we incorrect handelen.

Stel uzelf de volgende vragen:

Kan mijn beslissing of daad:

 • Een verplichting creëren tegenover iemand anders?
 • Ingaan tegen de waarden van Johnson Controls?
 • Beïnvloed zijn door persoonlijke of familiale overwegingen (zelfs in geringe mate)?
 • De indruk wekken dat ik de belangen van het bedrijf niet op de eerste plaats zet?

Als het antwoord op een van deze vragen ‘ja’ of ‘misschien’ is, dan is het belangrijk dat u advies vraagt via de HIER vermelde informatiebronnen. Als u meent dat u te maken hebt met belangenverstrengeling, moet u dat bekendmaken via Compliance.jci.com.

Belangenverstrengeling kan veel vormen aannemen. De volgende richtlijnen behandelen enkele van de meest voorkomende situaties. Zie ook ons Beleid inzake belangenverstrengeling.

Familie en vrienden

We laten onze wens om vrienden en familie te helpen geen invloed hebben op onze beslissingen op het werk.

We vermijden het risico dat persoonlijke relaties onze objectiviteit beïnvloeden door:

 • Hechte vrienden of familie buiten onze hiërarchische lijn en afdeling te houden, ongeacht of ze werknemers, stagiairs of aannemers zijn
 • Werkgerelateerde beslissingen (zoals werving, promotie en disciplinaire maatregelen) met betrekking tot hechte vrienden en familie over te laten aan anderen
 • Stappen te ondernemen om transparantie en onafhankelijkheid te waarborgen wanneer hechte vrienden of familie in aanmerking komen als mogelijke leveranciers van Johnson Controls
 • Zorgvuldig te overwegen of het al dan niet gepast is om voormalige werknemers van Johnson Controls te gebruiken als consultant, aannemer of leverancier

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

Persoonlijke en familiale investeringen

Onze beslissingen worden niet beïnvloed door mogelijke financiële winst voor onszelf of onze familieleden. 

We weren persoonlijke financiële belangen bij onze zakelijke beslissingen door:

 • Geen aanzienlijk* financieel belang te hebben in een activiteit die verband houdt met of concurreert met Johnson Controls
 • De complianceafdeling in te lichten als er een naast familielid tewerkgesteld is of een aanzienlijk* financieel belang heeft in een activiteit die verband houdt met of concurreert met Johnson Controls

* Raadpleeg de complianceafdeling voor advies over de significantie van een financieel belang.

Geschenken en gastvrijheid

We winnen zaken en bouwen relaties op basis van vertrouwen en wederzijdse waarde, nooit door ongepaste geschenken of gastvrijheid.

We vermijden mogelijke conflicten met betrekking tot het geven van geschenken of gastvrijheid door:

 • Redelijke maaltijden en entertainment aan te bieden binnen het kader van zakelijke besprekingen, en alleen als ze de beleidsregels van de organisatie van de ontvanger niet schenden
 • Geen geschenken of entertainment aan te bieden of aan te nemen met de bedoeling om het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden
 • Alleen geschenken van geringe waarde te geven aan personen waarmee we zaken doen of willen zakendoen
 • Nooit geschenken te geven in contanten of equivalenten van contanten
 • Alleen geschenken of entertainment aan te bieden aan overheidsklanten met toestemming en voorafgaande goedkeuring van de Compliance Counsel
 • Alleen redelijke onkosten voor reizen en verblijf van derden te betalen accordance with our policies and only when approved in advance
 • Ervoor te zorgen dat alle aangeboden geschenken, entertainment en reizen wettelijk en ethisch verantwoord zijn, en niet ingaan tegen onze waarden

We vermijden mogelijke conflicten met betrekking tot het krijgen van geschenken of gastvrijheid door:

 • Alleen geschenken van geringe waarde te accepteren
 • Geen geld of equivalenten van geld als cadeau accepteren
 • Geen reizen te accepteren van derden
 • Alleen entertainment te accepteren in de vorm van sportieve of culturele evenementen, of theater (zoals sportwedstrijden, golfpartijtjes of concerten), of van maaltijden
 • Beleefd alle reizen, geschenken of entertainment te weigeren dat ons Beleid ten aanzien van geschenken en entertainment schendt

A woman working on her tablet PC

Denk eerst na

V:

Ons team neemt deel aan een aanbesteding voor een groot contract en we hopen om snel het resultaat te kennen. Ik zal een conferentie bijwonen waar ook een belangrijke besluitvormer van de potentiële klant zal zijn. Mag ik hem uitnodigen voor een diner om Johnson Controls nog eens extra naar voren te brengen?

A:

Dit is niet aanbevolen, want het zou de indruk kunnen wekken van een poging tot ongepaste beïnvloeding van de klant. ‘Integriteit eerst’ betekent dat we klanten redenen geven om voor ons te kiezen op basis van de kwaliteit van onze producten en onze klantenservice. Niet omdat we hen een waardevol geschenk of rijkelijke gastvrijheid hebben aangeboden. Aangezien het tijdstip zo dicht bij de beslissing van de klant ligt, kan dit gemakkelijk worden beschouwd als een poging tot ongepaste beïnvloeding van de beslissing, en dat is streng verboden. Het is bijzonder belangrijk om voorzichtig te zijn tijdens het aanbestedingsproces. Als uw contactpersoon geen overheidsfunctionaris is, zou het wel gepast zijn om hem of haar uit te nodigen voor een kop koffie of thee om de relatie op te bouwen en te antwoorden op eventuele vragen die de potentiële klant kan hebben over Johnson Controls.

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

Bedrijfsmogelijkheden

We gebruiken de bedrijfsmiddelen en de kennis die we verwerven bij de uitvoering van ons werk om onze klanten beter te helpen winnen. We vermijden belangenverstrengeling of schade voor ons bedrijf door:

 • Zakelijke of investeringsmogelijkheden die we ontdekken bij de uitvoering van ons werk, niet voor onszelf te houden
 • Geen bedrijfseigendom, informatie of onze positie bij Johnson Controls te gebruiken voor ongepaste persoonlijke winst
 • Noch direct, noch indirect te concurreren met Johnson Controls

Externe activiteiten

We zetten ons elke dag in bij Johnson Controls om ervoor te zorgen dat extern werk of andere activiteiten onze bijdrage aan de bedrijfsactiviteiten niet hinderen. We streven ernaar om een compleet en productief leven te leiden buiten ons werk, en daarbij:

 • Onze verantwoordelijkheden of prestaties bij Johnson Controls niet te hinderen
 • Niet te werken voor een concurrent of leverancier
 • Geen schade te berokkenen aan de activiteiten of reputatie van het bedrijf
 • Geen gebruik te maken van bedrijfsmiddelen – met inbegrip van andere werknemers of leveranciers – voor externe belangen
 • Geen enkele vorm van belangenverstrengeling te veroorzaken

An upward view of modern corporate building

Denk eerst na

V:

Door mijn recente ervaring met renovatie van een woning zou ik misschien wel een ‘op te knappen’ woning willen kopen en verkopen met winst, of misschien zelfs wel een erkenning als vastgoedmakelaar willen aanvragen. Ik zet me volledig in voor Johnson Controls, en ik denk niet dat mijn belangstelling voor renovatieprojecten mijn werk zal hinderen. Kan dit een probleem vormen?

A:
We willen dat onze mensen een compleet leven leiden dat voldoening geeft buiten hun werk. Tegelijk verwachten we dat iedereen elke dag zijn of haar volle aandacht schenkt aan Johnson Controls en optimale inspanningen levert. U moet zelf beslissen of de aanzienlijke extra inspanning om huizen te renoveren en te verkopen u zal toelaten om het juiste evenwicht te bewaren tussen uw persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden. Als dit volgens u kan leiden tot belangenverstrengeling, moet u dat bekendmaken via Compliance.jci.com.