Beveiliging van bedrijfsmiddelen

Hoe winnen we

We beschermen de reputatie en andere bedrijfsmiddelen van Johnson Controls omdat ze de bouwstenen van onze toekomst vormen.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

We zijn toekomstgericht. Door optimaal gebruik te maken van datgene waarover we nu beschikken, bereiden we ons voor om te winnen in de toekomst. Onze bedrijfsmiddelen – eigendom, geld, informatie, ideeën en reputatie – ondersteunen onze activiteiten en laten ons toe om te investeren in innovatie en continue verbetering. We dragen goed zorg voor deze bedrijfsmiddelen en gebruiken ze om buitengewone klantenervaringen te bieden en duurzame waarde voor investeerders te creëren.

Three colleagues having a conversation at a cafeteria
Areal view of cityscape at dusk

Wat houdt winnen in?

We beveiligen de bedrijfsmiddelen van Johnson Controls door:

 • Redelijke zorg te dragen voor de bedrijfsmiddelen in ons beheer om verlies, schade, vernietiging, diefstal of ongeoorloofd gebruik te vermijden
 • Waakzaam te zijn om fraude, verspilling of misbruik van bedrijfsmiddelen te voorkomen
 • Onze gegevens en informatie te beheren overeenkomstig het Beleid voor gegevensbewaring en andere beleidsregels van het bedrijf
 • Protocollen voor beveiliging van informatie en gebruikerstoegang te volgen om bedrijfssystemen en -gegevens te behoeden tegen zowel onopzettelijke als opzettelijke ongeoorloofde toegang, wijziging, duplicatie, vernietiging of bekendmaking
 • Bedrijfsmiddelen alleen te gebruiken voor bedrijfsdoeleinden, tenzij een redelijke en incidentele uitzondering voor persoonlijk gebruik van toepassing is
 • Problemen in verband met gebruik, misbruik of gevaar van/voor onze bedrijfsmiddelen te melden

Hetzelfde principe geldt voor alle bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen bestaan in allerlei vormen. De wijze waarop we ze beschermen, hangt af van de soort en onze specifieke rol. Er is echter een principe dat altijd en in elk geval geldt: Let goed op en gebruik uw gezond verstand.

Bedrijfsmiddelen met betrekking tot informatie: alle gegevens met betrekking tot onze producten, ons bedrijf of de wijze waarop we onze activiteiten uitvoeren, ongeacht de wijze waarop de gegevens ontstaan, worden verspreid, gebruikt of opgeslagen.

Financiële bedrijfsmiddelen: geld en alles wat in geld kan worden omgezet, zoals aandelen, obligaties en deposito’s.

Materiële bedrijfsmiddelen: alle fysieke eigendom van het bedrijf die wordt gebruikt voor onze bedrijfsactiviteiten (bijv. installaties, machines, gereedschap, computers, mobiele telefoons, grondstoffen, voertuigen, kantooruitrusting en voorraad).

Immateriële bedrijfsmiddelen: Onze reputatie, ideeën, uitvindingen, intellectuele eigendom, ontwerpen, copyright, handelsmerken, octrooien en bedrijfsgeheimen. Deze bedrijfsmiddelen helpen ons om te innoveren en te verbeteren.

De volgende richtlijnen betreffen enkele bijzonder belangrijke domeinen waarin we zorg moeten dragen en ons gezond verstand moeten gebruiken.

Bedrijfseigen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschermen

Hoe winnen we

We beschermen onze vertrouwelijke bedrijfsinformatie en intellectuele eigendom omdat ze ons onderscheiden op de markt.

We brengen de toekomst dichterbij en winnen voor onze klanten door ideeën te ontwikkelen en technische knowhow te gebruiken waar anderen niet over beschikken. Onze vertrouwelijke bedrijfsinformatie en intellectuele eigendom vormen essentiële bedrijfsmiddelen die ons onderscheiden van onze concurrenten. We moeten ze beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking of misbruik.

Two colleagues discussing leaning over a railing in office lounge
A view of cityscape from a park

Wat houdt winnen in?

We beveiligen onze bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie door:

 • Deze informatie alleen bekend te maken aan personen die daar toestemming voor hebben en voor wie dit een zakelijke behoefte vormt
 • Geen vertrouwelijke zaken te bespreken als andere mensen mogelijk kunnen meeluisteren
 • Er buiten de werkplek voor te zorgen dat documenten en elektronische apparatuur niet zichtbaar zijn voor anderen
 • Vertrouwelijke informatie nooit te gebruiken voor persoonlijke winst of ten voordele van iemand buiten Johnson Controls
 • Eraan te denken dat de geheimhoudingsplicht voor vertrouwelijke bedrijfsinformatie ook blijft gelden nadat we het bedrijf verlaten

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Onze werknemers die werkzaam zijn in de Verenigde Staten en haar grondgebieden hebben het recht om lonen, werktijden, andere arbeidsvoorwaarden, persoonlijke informatie en/of werkinformatie te bespreken met hun collega's en derden, waaronder overheidsinstanties, vakbonden en de media.

Onze werknemers die buiten de Verenigde Staten en haar grondgebieden werken, moeten zich houden aan de wet- en regelgeving op de locaties waar zij werken met betrekking tot het delen van de arbeidsvoorwaarden, persoonlijke informatie en/of werkinformatie - waar de lokale wetgeving werknemers toestaat deze informatie te delen, staat het hen vrij dit te doen; waar de lokale wetgeving vereist dat deze informatie vertrouwelijk blijft, mogen werknemers deze informatie niet delen. 

Hoe ziet vertrouwelijke informatie eruit?

Voorbeelden van vertrouwelijke bedrijfsgegevens die niet met derden buiten Johnson Controls mogen worden gedeeld, zijn onder andere:

 • Handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendom
 • Niet publiek beschikbare financiële informatie of voorspellingen
 • Nieuwe product- of marketingplannen
 • Ideeën of informatie voor onderzoek en ontwikkeling
 • Productieprocessen
 • Gedetailleerde inkoopgegevens
 • Informatie over mogelijke overnames, afsplitsingen en investeringen
 • Juridische adviezen en werkproducten
 • Alle andere informatie die nuttig kan zijn voor concurrenten

Denk eerst na

V:

Gisterenavond heb ik gedineerd met een vroegere schoolvriendin die voor een lokaal ingenieursbureau werkt. We hadden het over hoe trots we waren dat onze bedrijven gericht waren op innovatie om reële problemen op te lossen. Ik heb haar redelijk in detail verteld over enkele van onze nieuwste producten in ontwikkeling en de wijze waarop ze problemen van klanten zullen oplossen. Nadien heb ik me afgevraagd of ik te veel informatie heb gedeeld en mogelijkerwijs de ideeën en eigendom van het bedrijf in gevaar heb gebracht.

A:

U maakt zich terecht zorgen. Ook al is uw vriendin geen directe concurrent, toch is het belangrijk om heel voorzichtig te zijn wanneer u bedrijfsinformatie deelt die nog niet publiek bekend is. Onze intellectuele eigendom, bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke ideeën en informatie zijn cruciale bedrijfsmiddelen die ons concurrentieel voordeel bepalen. Als u meent dat u wellicht onbedoeld niet publiek beschikbare informatie hebt gedeeld over producten van het bedrijf, moet u contact opnemen met het compliance team of de juridische afdeling voor advies.

Verantwoordelijk gebruik van bedrijfstechnologie en informatiesystemen

Hoe winnen we

We gebruiken de technologie en informatiesystemen van Johnson Controls op verantwoordelijke wijze om efficiënt te werken en onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Als Eén team werken voor onze klanten zou onmogelijk zijn zonder de systemen en technologie waar we dagelijks gebruik van maken. Laptops, mobiele apparatuur, e-mail en de ondersteunende infrastructuur bieden ons de mogelijkheid om productiever te zijn, efficiënter te communiceren en onze klanten beter van dienst te zijn. Ze helpen ons om toegang te krijgen tot de informatie die we nodig hebben om te innoveren en continu te verbeteren, en om deze informatie te delen. Verkeerd gebruik kan echter leiden tot een derving van onze middelen, onze veiligheid in gevaar brengen en schade berokkenen aan ons merk en onze reputatie.

A view of a building behind a tree
A cityscape of corporate buildings at dawn

Wat houdt winnen in?

We gebruiken onze technologie en systemen veilig en correct door:

 • Alleen bevoegde personen toegang te geven tot onze systemen voor de tijd die nodig is
 • Bevoegde personen alleen toegang te geven tot de systemen en gegevens die ze nodig hebben voor hun werk
 • Wachtwoorden te beschermen, regelmatig te wijzigen en nooit te delen met anderen
 • Vertrouwelijke informatie niet op internet te plaatsen
 • Geen software te downloaden die niet goedgekeurd is en geen verdachte bijlagen te openen
 • Alleen goedgekeurde persoonlijke apparaten aan te sluiten op netwerken van Johnson Controls
 • Stappen te ondernemen om hardware te beschermen tegen verlies, schade of diefstal
 • Nooit berichten te verzenden met intimiderende of aanstootgevende inhoud
 • Geen ongepaste websites te bezoeken
 • Alleen op redelijk en incidentele wijze persoonlijk gebruik te maken van apparatuur en systemen van het bedrijf

De reputatie van het bedrijf te beschermen

Hoe winnen we

We streven ernaar om een reputatie van integriteit en klantgerichte innovatie hoog te houden bij alles wat we doen.

Onze reputatie is een van onze meest waardevolle bedrijfsmiddelen. We hebben er 130 jaar aan gebouwd, maar kijken altijd naar de toekomst. Ieder van ons zou bij zijn of haar dagelijkse handelingen de verantwoordelijkheid moeten voelen om de reputatie van Johnson Controls te beschermen. Als we handelen met integriteit en onze waarden effectief toepassen, zullen we het vertrouwen van onze werknemers, klanten en zakenpartners blijven verdienen.

A man noting down notes looking at a desktop screen
A view of corporate buildings

Wat houdt winnen in?

We beschermen onze reputatie door:

 • Het goede voorbeeld te tonen door toepassing van onze kernwaarden
 • Altijd ons gezond verstand te gebruiken bij zakelijke beslissingen
 • Uitstekende ambassadeurs te zijn voor Johnson Controls
 • Door er voor te zorgen dat onze daden en ons gedrag de goede faam van het bedrijf in stand houden

Onze reputatie

Een geschiedenis van 130 jaar is iets om trots op te zijn. Vergeet nooit dat onze reputatie berust op de meest recente ervaring van andere personen en op hun verwachtingen voor de volgende ervaring.

Fraude voorkomen

Hoe winnen we

Onze inzet voor integriteit betekent dat we waakzaam zijn om fraude, verspilling en misbruik tegen te gaan.

Fraude, verspilling en misbruik horen niet thuis bij Johnson Controls. Onze inzet voor een cultuur van integriteit en vertrouwen is de meest doeltreffende wijze om dergelijk misbruik te voorkomen, op te sporen en desgevallend te corrigeren.

Four colleagues having a discussion around a table
A view of corporate cityscape from river

Wat houdt winnen in?

We voorkomen fraude, verspilling en misbruik door:

 • Reizen, entertainment en andere uitgaven volledig en accuraat te omschrijven in onze boeken en administratie. Zie het Wereldwijd beleid voor zakenreizen en entertainment en het Beleid voor onkostendeclaraties van werknemers.
 • Financiële transacties correct te classificeren en te boeken
 • Alleen verstrekte diensten te factureren binnen de vereiste termijn
 • De beloofde kortingen te geven
 • Alle beleidsregels voor inkoop te volgen en alleen de goederen en diensten te bestellen die we nodig hebben
 • Nooit cash of creditcards van het bedrijf te gebruiken voor zaken die geen verband houden met werk
 • Uitleg te vragen als we niet zeker zijn over boekhoudkundige procedures of wettelijke verplichtingen
 • Mogelijke ongepaste of verdachte activiteiten onmiddellijk te melden

Onze faciliteiten beveiligen

Hoe winnen we

We zorgen dat onze faciliteiten en apparatuur veilig zijn en geen schade oplopen zodat we altijd klaar zijn om onze klanten te helpen winnen.

Beveiligde faciliteiten bieden een veilige, comfortabele omgeving voor onze mensen en beschermen onze apparatuur en ons materiaal tegen schade, diefstal of bedrijfsspionage.

A man looking at a desktop screen
A man sitting in front of an iMac

Wat houdt winnen in?

We beveiligen onze faciliteiten door:

 • Altijd onze identificatiebadge van het bedrijf te dragen en ervoor te zorgen dat anderen dat ook doen
 • Geen deuren open te laten of toe te staan dat andere personen ons volgen door beveiligde ingangen
 • Nooit onze sleutels, badge of alarmcodes aan iemand anders te geven
 • Deuren van kantoren en voertuigen te sluiten
 • Lekken, defecte apparatuur of andere problemen in verband met onderhoud onmiddellijk te melden aan het management
 • Regelmatig alle uitrusting voor bescherming tegen brand en voor veiligheid te inspecteren en te testen
 • Snel te reageren op elk alarm (ook na de gewone werkuren)
 • Te verhinderen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot onze faciliteiten en contact op te nemen met de veiligheidsdienst als er een indringer is
 • Contact op te nemen met het Johnson Controls Global Security Operations Center (GSOC) op het nummer +1 414 524 6700 of gsoc@jci.com bij een veiligheidsprobleem of -crisis dat/die een effectief of mogelijk gevaar vormt voor onze werknemers, faciliteiten of activiteiten.
 • De lokale politiediensten of nooddiensten te bellen bij onmiddellijk gevaar