Yrityksen resurssien turvaaminen

Tie voittoon

Suojelemme Johnson Controlsin mainetta ja muita resursseja, koska ne ovat tulevaisuutemme rakennusaineita.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Keskitymme tulevaisuuteen. Nykyisten resurssien tehokas käyttö luo pohjan huomisen menestykselle. Resurssimme – omaisuus, raha, tieto, ideat ja maine – mahdollistavat toimintomme sekä innovaatioihin ja jatkuvaan kehitykseen investoimisen. Huolehdimme resursseista ja luomme niiden avulla erinomaista asiakaskokemusta ja kestävää arvoa sijoittajille.

Three colleagues having a conversation at a cafeteria
Areal view of cityscape at dusk

Voittamisen merkit

Johnson Controlsin omaisuuden turvaaminen:

 • Huolehdi kohtuullisin keinoin, että hallinnassasi olevia resursseja ei kadoteta, vahingoiteta, tuhota, varasteta tai käytetä luvatta.
 • Havainnoi ympäristöäsi, jotta voit estää yrityksen resurssien tuhlaamisen tai väärinkäytön tai niihin liittyvät petokset.
 • Hallitse tietueita ja tietoja tietueiden säilytyskäytännön ja muiden käytäntöjen mukaisesti.
 • Suojele yrityksen järjestelmiä ja tietoja noudattamalla tietoturvaan ja käyttöoikeuksiin liittyviä protokollia. Siten estetään niin tahaton kuin tahallinen järjestelmien ja tietojen luvaton käyttö, muokkaus, kopiointi, tuhoaminen tai jakaminen.
 • Käytä yrityksen resursseja vain liiketoimintatarkoituksiin. Kohtuullinen ja kertaluonteinen henkilökohtainen käyttö on poikkeustapauksissa mahdollista.
 • Ilmoita, jos sinulla on resurssien käyttöön liittyvä huolenaihe tai epäilet, että yrityksen resursseja väärinkäytetään tai vaarannetaan.

Eri resurssit, sama periaate

Yrityksellä on monenlaisia resursseja. Niiden suojelutapa määräytyy resurssin ja oman työtehtäväsi mukaan. Kaikkiin tapauksiin sovelletaan kuitenkin seuraavaa periaatetta: käytä varoen ja harkiten.

Tietovarannot: Kaikki tuotteisiimme, liiketoimintaamme ja toimintatapaamme liittyvät tiedot niiden luomis-, jako-, käyttö- ja säilytystavasta riippumatta.

Rahoitusvarat: Raha ja kaikki rahaksi muunnettavissa olevat varat, kuten osakkeet, joukkovelkakirjat ja pankkitalletukset.

Aineellinen omaisuus: Kaikki yrityksen liiketoiminnassa käytetty fyysinen omaisuus (esim. toimitilat, koneet, työkalut, tietokoneet, matkapuhelimet, raakamateriaalit, ajoneuvot sekä toimiston laitteet ja tarvikkeet).

Aineeton omaisuus: Yrityksen maine, ideat, keksinnöt, immateriaalioikeudet, suunnitelmat, tekijänoikeudet, tuotemerkit, patentit ja kauppasalaisuudet. Nämä resurssit edistävät innovaatioita ja liiketoiminnan kehittämistä.

Seuraavat ohjeet käsittelevät joitakin erityisen tärkeitä osa-alueita, joissa on toimittava hyvin huolellisesti ja harkitusti.

Omistusoikeudellisten ja luottamuksellisten tietojen turvaaminen

Tie voittoon

Suojelemme luottamuksellisia liiketoimintatietojamme ja immateriaalioikeuksiamme, koska ne parantavat kilpailukykyämme markkinoilla.

Tuomme tulevaisuuden lähemmäksi ja autamme asiakkaitamme voittamaan kehittämällä ideoita ja käyttämällä muilta puuttuvaa teknistä tietotaitoa. Luottamukselliset liiketoimintatietomme ja immateriaalioikeutemme sisältävät keskeisen tärkeitä liiketoiminnan resursseja, joiden avulla erotumme kilpailijoistamme. Meidän on estettävä niiden luvaton jakaminen ja väärinkäyttö.

Two colleagues discussing leaning over a railing in office lounge
A view of cityscape from a park

Voittamisen merkit

Omistusoikeudellisten ja luottamuksellisten tietojen turvaaminen:

 • Jaa tietoja vain valtuutetuille ja tietoja tarvitseville henkilöille.
 • Älä keskustele luottamuksellisista asioista, jos sivulliset saattavat kuulla keskustelun.
 • Huolehdi työpaikan ulkopuolella, että asiakirjat ja elektroniset laitteet eivät ole ulkopuolisten nähtävissä.
 • Älä koskaan käytä luottamuksellisia tietoja henkilökohtaisen edun tavoittelemiseen tai minkään Johnson Controlsin ulkopuolisen tahon hyväksi.
 • Muista, että sinulla on myös yrityksestä lähtemisen jälkeen vastuu suojella Johnson Controlsin luottamuksellisia tietoja.

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Yhdysvalloissa ja sen alueilla työskentelevillä työntekijöillämme on oikeus keskustella palkoista, työajoista, muista työehdoista, henkilökohtaisista tiedoista ja/tai työsuhdetiedoista työtovereidensa ja kolmansien osapuolten, kuten viranomaisten, ammattiliittojen ja tiedotusvälineiden, kanssa.

Yhdysvaltojen ja sen alueiden ulkopuolella työskentelevien työntekijöidemme on noudatettava työsuhteen ehtojen, henkilökohtaisten tietojen ja/tai työsuhdetietojen jakamista koskevia lakeja ja määräyksiä niissä paikoissa, joissa he työskentelevät - jos paikallinen laki sallii työntekijöiden jakaa näitä tietoja, he voivat tehdä niin; jos paikallinen laki edellyttää näiden tietojen pitämistä luottamuksellisina, työntekijöiden ei pidä jakaa näitä tietoja. 

Luottamuksellisten tietojen määrittely

Esimerkkejä luottamuksellisista liiketoimintatiedoista, joita ei tulisi jakaa Johnson Controlsin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ovat::

 • tuotemerkit, patentit, kauppasalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet
 • ei-julkiset taloudelliset tiedot tai ennusteet
 • uudet tuotteet tai markkinointisuunnitelmat
 • tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvät ideat ja tiedot
 • valmistusprosessit
 • yksityiskohtaiset hankintatiedot
 • potentiaalisten yrityskauppojen, divestointien ja investointien tiedot
 • oikeudelliset mielipiteet ja työtuotokset
 • kaikki muut kilpailijoille mahdollisesti hyödylliset tiedot.

Ajattele ensin

K:

Eilen illalla olin illallisella vanhan koulukaverin kanssa, joka työskentelee paikallisessa insinöörifirmassa. Keskustelimme siitä, kuinka ylpeitä olemme, että yrityksemme keskittyvät innovaatioilla ratkaisemaan maailman todellisia ongelmia. Mainitsin joitakin uusimpia, kehittelyvaiheessa olevia tuotteitamme, mutta keskityin siihen, miten ne ratkaisevat asiakkaiden ongelmia. Illallisen jälkeen aloin miettiä, paljastinko liikaa ja vaaransinko ehkä yrityksen ideoita ja omaisuutta.

V:

Huolenaiheesi on aiheellinen. Vaikka ystäväsi ei itse ole kilpailija, on tärkeää välttää minkään julkaisemattomien yritystietojen jakamista. Immateriaalioikeutemme, kauppasalaisuutemme ja muut luottamukselliset ideamme ja tietomme ovat kilpailukykymme kannalta keskeisen tärkeitä resursseja. Jos uskot, että saatoit epähuomiossa jakaa yrityksen tuotteisiin liittyviä julkaisemattomia tietoja, kysy neuvoa vaatimustenmukaisuustiimiltä tai lakiosastolta.

Yrityksen tekniikan ja tietojärjestelmien vastuullinen käyttö

Tie voittoon

Käytämme vastuullisesti Johnson Controlsin tekniikkaa ja tietojärjestelmiä hyvän työtehon ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhtenä tiiminä työskentely asiakkaidemme hyväksi ei olisi mahdollista ilman jokapäiväisen liiketoiminnan järjestelmiä ja tekniikkaa. Kannettavien tietokoneiden, mobiililaitteiden, sähköpostin ja niitä tukevan infrastruktuurin ansiosta voimme työskennellä aiempaa tuottavammin, viestiä tehokkaammin ja palvella asiakkaitamme paremmin. Niiden avulla voimme käyttää ja jakaa innovaatioihin ja jatkuvaan kehitykseen tarvittavia tietoja. Asiaton käyttö voi kuitenkin kuormittaa resurssejamme, vaarantaa tietoturvan ja vahingoittaa yrityksemme brändiä ja mainetta.

A view of a building behind a tree
A cityscape of corporate buildings at dawn

Voittamisen merkit

Teknologian ja järjestelmien turvallinen ja asianmukainen käyttö:

 • Myönnämme järjestelmän käyttöoikeuden vain valtuutetuille henkilöille ja vain tarvittavaksi ajaksi.
 • Myönnämme valtuutetuille käyttäjille käyttöoikeuden vain niihin järjestelmiin ja tietoihin, joita he tarvitsevat työssään.
 • Turvaamme salasanat vaihtamalla ne säännöllisesti ja kieltämällä niiden jakamisen.
 • Pidämme luottamukselliset tiedot erillään Internetistä.
 • Lataamme vain hyväksyttyjä ohjelmistoja ja jätämme epäilyttävät sähköpostiliitteet avaamatta.
 • Yhdistämme Johnson Controls -verkkoihin vain valtuutettuja henkilökohtaisia laitteita.
 • Estämme erilaisin toimin laitteistojen katoamisen, vahingoittumisen tai varastamisen.
 • Emme koskaan lähetä häiritsevää tai loukkaavaa sisältöä sisältäviä viestejä.
 • Vältämme asiattomilla verkkosivustoilla vierailemista.
 • Käytämme yrityksen laitteita ja järjestelmiä henkilökohtaisiin tarkoituksiin vain kohtuullisesti ja satunnaisesti.

Suojelemme yrityksen mainetta.

Tie voittoon

Pyrimme ylläpitämään rehellisyyden ja asiakaslähtöisyyden mainetta kaikessa, mitä teemme.

Maineemme on yksi arvokkaimpia resurssejamme. Olemme rakentaneet sitä yli 130 vuoden ajan katse tulevaisuudessa. Jokaisen meistä on tunnettava päivittäisissä toimissaan ja päätöksissään vastuuta Johnson Controlsin maineesta. Kun toimimme vilpittömästi ja toteutamme arvojamme, työntekijöiden, asiakkaiden ja liikekumppaneiden meitä kohtaan tuntema luottamus säilyy.

A man noting down notes looking at a desktop screen
A view of corporate buildings

Voittamisen merkit

Yrityksen maineen suojeleminen:

 • Toteutamme ydinarvojamme esimerkillisesti.
 • Teemme liiketoiminnan päätökset aina harkiten.
 • Olemme erinomaisia Johnson Controlsin lähettiläitä.
 • Varmistamme, että päätöksemme ja käytöksemme on johdonmukaista ja yrityksen hyvää mainetta ylläpitävää.

Yrityksen maine

130-vuotisesta historiasta saa olla ylpeä. Mutta älä unohda, että maine syntyy viimeisimmästä palvelukokemuksesta ja siitä, millä mielin seuraavaa kokemusta odotetaan.

Petosten ehkäisy

Tie voittoon

Koska olemme sitoutuneet rehellisyyteen, pyrimme aktiivisesti estämään petoksia, tuhlausta ja väärinkäyttöä.

Petoksille, tuhlaamiselle ja väärinkäytölle ei ole sijaa Johnson Controlsissa. Rehellisyyden ja luotettavuuden kulttuuriimme sitoutuminen on paras tapa ehkäistä, havaita ja ratkaista mahdolliset väärinkäyttötapaukset.

Four colleagues having a discussion around a table
A view of corporate cityscape from river

Voittamisen merkit

Petosten, tuhlaamisen ja väärinkäytön estäminen:

 • Kirjaamme matka-, kestitys- ja muut kulut kattavasti ja paikkansapitävästi. Katso maailmanlaajuinen matka-, kestitys- ja työntekijäkulujen käytäntö.
 • Luokittelemme ja kirjaamme taloudelliset toimet asianmukaisesti.
 • Laskutamme vain toimittamamme palvelut, ja teemme sen vaadittujen aikataulujen mukaisesti.
 • Toteutamme lupaamamme alennukset.
 • Noudatamme kaikkia hankintakäytäntöjä ja tilaamme vain tarpeellisia tuotteita ja palveluja.
 • Emme koskaan käytä yrityksen käteisvaroja tai luottokortteja muihin kuin liiketoimintatarkoituksiin.
 • Pyydämme neuvoa, jos emme ole varmoja kirjanpitomenetelmistä tai oikeudellisista velvoitteista.
 • Ilmoitamme viipymättä sopimattomasta tai epäilyttävästä toiminnasta.

Toimitilojen turvaaminen

Tie voittoon

Pidämme toimitilat ja laitteet suojattuina ja turvassa niin, että olemme aina valmiita auttamaan asiakkaitamme voittamaan.

Turvalliset toimitilat luovat henkilökunnalle turvallisen ja mukavan ympäristön ja suojelevat laitteita ja materiaaleja vahingoilta, varkauksilta ja teollisuusvakoilulta.

A man looking at a desktop screen
A man sitting in front of an iMac

Voittamisen merkit

Toimitilojen turvaaminen:

 • Pidä yrityksen myöntämä kulkukortti aina näkyvillä ja pyydä myös muita tekemään niin.
 • Älä pidä ovia avoinna muille niin, että he voivat seurata sinua turvaovien läpi.
 • Älä koskaan anna kenellekään yrityksen avaimia, kulkukorttia tai hälytyskoodeja.
 • Lukitse toimistojen ja ajoneuvojen ovet.
 • Ilmoita vuodoista, laitevaurioista ja muista kunnossapidon ongelmista viipymättä johdolle.
 • Tarkistamme ja testaamme kaikki paloturvallisuuteen ja muuhun turvallisuuteen liittyvät laitteet säännöllisesti.
 • Reagoi kaikkiin hälytyksiin nopeasti (myös tavallisten toimistoaikojen ulkopuolella).
 • Estä luvattomien henkilöiden pääsy toimitiloihimme ja ilmoita tunkeilijoista turvallisuusosastolle.
 • Ota yhteyttä Johnson Controls Global Security Operations Center (GSOC) -turvallisuusosastoon puhelinnumerolla +1 414 524 6700 tai sähköpostiosoitteella gsoc@jci.com jos olet huolissasi turvallisuudesta tai jokin kriisi on todellinen tai mahdollinen uhka työntekijöille, toimitiloille tai toiminnoille.
 • Soita välittömässä vaaratilanteessa paikalliselle poliisille tai pelastushenkilöstölle.